Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ( ΕΟΦ )

Η ΑΝΑΓΚΗ

Η εφαρμογή συστήματος ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, έτσι ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις πιστοποίησής Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator- AEO). Η εταιρεία Στέφανος Καρυδάκης ΑΕ. Αποτελεί μία από τις εταιρείες στις οποίες αναπτύχτηκε, εγκαταστάθηκε και εφαρμόζεται πλέον Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

To εξειδικευμένο τμήμα Ποιότητας της ΝΩΣΙΣ εφαρμόζει τις αρχές των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ISO 27001:2005, ISO 27005 και NIST για την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Το σύστημα τεκμηριώνεται και εφαρμόζεται κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις για την Έγκριση Οικονομικού Φορέα.

Συγκεκριμένα:

  • Γίνεται πλήρης καταγραφή των συστημάτων που χρησιμοποιεί η εταιρεία.
  • Καθορίζονται οι στόχοι της εταιρείας αναφορικά με την ασφάλεια των πληροφοριών της.
  • Προσδιορίζεται η Πολιτική Ασφαλείας της εταιρείας με τις επιμέρους πολιτικές.
  • Επεξηγούνται οι πολιτικές σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας και υιοθετούνται από αυτούς.
  • Σχεδιάζονται και συντάσσονται οι διαδικασίες ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών.
  • Αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται τα συστήματα παρακολούθησης και εξασφάλισης της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Οι εταιρείες αποτελούν έναν Εγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα, με αποτέλεσμα να θεωρούνται μία αξιόπιστη εταιρεία σε ολόκληρη την ΕΕ στο πλαίσιο των τελωνειακών πράξεων που διενεργούν. Μειώνουν τις καθυστερήσεις εκτελωνισμού των προϊόντων τους, αλλά ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πελατών των τους εξωτερικό. Οι εταιρείες μέσω του ανεπτυγμένου και υιοθετημένου πλέον Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών, διασφαλίζουν την μακροημέρευσή τους αλλά και την αξιοπιστία τους ως επιχειρηματικός εταίρος.