Συστήματα Διαχείρισης ( ISO )

Η ΑΝΑΓΚΗ

Η εταιρεία «ACT Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Πληροφορική ΑΕ» αναζήτησε συνεργάτη να αναλάβει να αναπτύξει, να εγκαταστήσει και να τη βοηθήσει να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία .

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

To εξειδικευμένο τμήμα Συστημάτων Διαχείρισης της ΝΩΣΙΣ εφάρμοσε τις αρχές των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1801:2008 προκειμένου να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Το σύστημα τεκμηριώθηκε και εφαρμόστηκε κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των προτύπων.

Συγκεκριμένα:

  • Έγινε πλήρης καταγραφή των διαδικασιών που χρησιμοποιεί η εταιρεία.
  • Καθορίστηκαν οι στόχοι της εταιρείας αναφορικά με την ποιότητα καθώς και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
  • Προσδιορίστηκαν οι πολιτικές της εταιρείας, οι οποίες επεξηγήθηκαν σε όλους τους εργαζόμενους, αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με προτάσεις τους και υιοθετήθηκαν από αυτούς.
  • Σχεδιάστηκαν και συντάχθηκαν οι διαδικασίες εφαρμογής των Συστημάτων.
  • Προσδιορίστηκαν τα απαραίτητα μέτρα ελέγχων ποιότητας και διαφύλαξης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, τα οποία και εφαρμόστηκαν.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Η εταιρεία «ACT Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Πληροφορική ΑΕ» εφαρμόζει πλέον ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1801:2008, για τα οποία και έχει πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Η εταιρεία «ACT Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Πληροφορική ΑΕ» στην πολυετή πορεία της στον τομέα των λογισμικών εφαρμογών πληροφορικής, έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιμέρους κλάδων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας. Κατέχει ηγετική θέση στην εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής στο χώρο του αυτοκινήτου.