Διεξαγωγή Έρευνας Αγοράς

Η ΑΝΑΓΚΗ

Η εκδοτική - εκτυπωτική εταιρεία «ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ Α.Ε.» αναζήτησε έναν εξειδικευμένο συνεργάτη για τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας αγοράς σε επιλεγμένες χώρες, προκειμένου να σχεδιάσει την στρατηγική διείσδυσης και επιλογής δικτύων διανομής για την επιτυχή δραστηριοποίησή της σε νέες αγορές του εξωτερικού.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Το εξειδικευμένο τμήμα Υποστήριξης Νέων Επιχειρήσεων της ΝΩΣΙΣ διενήργησε δευτερογενή και πρωτογενή έρευνα αγοράς, βασισμένη σε αναγνωρισμένες μεθοδολογίες, προκειμένου να υλοποιήσει τις μελέτες που της ανατέθηκαν από την εταιρεία ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ.

Η έρευνα αγοράς εστίασε στη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων της εταιρείας στις νέες αγορές με βασικό στόχο την αύξηση της εξωστρέφειας της εταιρείας.

Συγκεκριμένα:

  • Προσδιορίστηκαν οι αγορές – στόχοι, οι οποίες ήταν η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και ως πελάτες – στόχοι τα σημεία πώλησης βιβλίων (τουριστικών και μη).
  • Έγινε πλήρης καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της εταιρείας (παρουσίαση εταιρείας, προϊόντα και χαρακτηριστικά τους, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κλπ)
  • Έγινε SWOT ANALYSIS για την εταιρεία, ανάλογα με την εκάστοτε αγορά – στόχο.
  • Παράλληλα διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα αγοράς, με δομημένο ερωτηματολόγιο που εστάλη σε επιλεγμένα σημεία πώλησης βιβλίων στις παραπάνω χώρες και έγινε στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων.
  • Τέλος, συντάχθηκαν οι μελέτες και παρουσιάστηκαν στην εταιρεία.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Η εταιρεία ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ Α.Ε. αξιοποίησε τα αποτελέσματα των ερευνών αγοράς και επεκτάθηκε σε αγορές του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των χωρών για τις οποίες διενεργήθηκαν οι έρευνες (Κύπρος, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ολλανδία κλπ). Σκοπεύει δε να προβεί και σε επιπλέον έρευνες για νέες αγορές – στόχους του εξωτερικού, τόσο για τα υφιστάμενα, όσο και για νέα προϊόντα που σχεδιάζει.