Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 • Αρχική
 • Portfolio
 • Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
Επισκόπηση

Προγράμματος

Προκήρυξη της Δράσης
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων
Τουριστικών Επιχειρήσεων

Συνοπτική περιγραφή του έργου

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Υποβολή των αιτήσεων ένταξης:

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Πέμπτη 22.03.2024
και ώρα 15:00

Προϋπολογισμός Δράσης

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 160.000.000€ 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

 • 35.200.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο
 • 124.800.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

Ποσοστά Ενίσχυσης - Χρηματοδοτικό Σχήμα

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:
α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά (σύμφωνα με το Παράρτημα Χ) ή / και
β) επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Τα ως άνω επιπλέον ποσοστά επιχορήγησης θα παραμένουν σταθερά κατά το στάδιο των ενδιάμεσων επαληθεύσεων και πληρωμών.
Επισήμανση: Η επίτευξη του στόχου 0,2 ΕΜΕ αφορά εργαζομένους που αμείβονται τουλάχιστον στο ύψος του βασικού μισθού και σύμφωνα με το κατά περίπτωση ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Ως εκ τούτου, η ένταση ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα ως εξής:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis)

 

(2)

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

(3) (5)   

(1)

Δημόσια Επιχορήγηση για Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης (10%) με υλοποίηση

επένδυσης σε

απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή

(4)

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης (5%), με

πρόσληψη

νέου

(6)

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

(7)

Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης

με συνδυασμό

(8)

Ιδιωτική Συμμετοχή

(%)

(%)

σεισμόπληκτη ή

πλημμυροπαθή

 

προσωπικού

τουλάχιστον

 (3) και (5) 
 περιοχή ή μικρά νησιά 0,2 ΕΜΕ (%) 
 (%) (%)   
455555*45505060*40

*Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση η δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 €, ανεξαρτήτως ποσοστού ενίσχυσης. 

Δικαιούχοι

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Κατηγορία Β. Νεοσύστατες. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα του Οδηγού, όπου αναφέρονται οι EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση.

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, που θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια του αντίστοιχου Παραρτήματος

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ αν δεν καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση.

 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας Δράσης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της Χώρας και σε περιοχές της όπου ισχύει η ίδια ένταση ενίσχυσης. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια περιφέρεια και οι περιοχές / τόποι υλοποίησης έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης».
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60%

 Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) αναφέρονται αναλυτικά ΕΔΩ.

 Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του Τουρισμού θα πρέπει να ακολουθούν τις  κάτωθι προϋποθέσεις:

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Ξενοδοχεία
  • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
  • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω
   Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
   Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
  • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω


ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
  • Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Σημειώνεται: Το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
  • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
  • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Επιλέξιμες δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου αφαιρείται από τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου. Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.
Κατεβάστε των πίνακα δαπανών σε PDF

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΟΠΣΚΕ)

ΔΑΠΑΝΗ (ΟΠΣΚΕ)

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

EIΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

03. Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

1

Κτίρια,

Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

03. Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις &

Περιβάλλοντα Χώρο

03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

έως 80% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

 
02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών

Μέσων & Οργάνων

02.20 Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός

02.05 Εξοπλισμός για την

προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

02.22 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

02.19 Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου

02.06 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

02.19 Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου

έως 10.000€

02. 06 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

έως 10.000€

 

3

Μεταφορικά Μέσα

02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών

Μέσων & Οργάνων

02.09 Μεταφορικά Μέσα Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα

έως 50.000€

 
06. Δαπάνες Λογισμικού

4

Λογισμικό

0.6 Δαπάνες Λογισμικού

06.07.Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

06.05. Κατασκευή ιστοσελίδας, e- shop, mobile εφαρμογών ως πάγια

στοιχεία

έως 10.000€

 
04. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

5

Υπηρεσίες

προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως

υπηρεσία»

0.4 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

04.17  Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης

Λογισμικού/Εφαρμογών –

Εκπαίδευση χρηστών

04.18  Υπηρεσίες

προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service»,

«cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

έως 5.000€

Με χρήση της κοινής στήριξης – άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060

 6

Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης

0.4 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

04.23 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

έως 3.000€

 

7

Μελέτες –

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

04. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

04.29 Τεχνικές Μελέτες

απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

04.03 Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες

αποκλειστικά για την πράξη

04.08 Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

04.11 Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού

σχεδίου

04.04 Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον

τομέα της καινοτομίας

04.10 Μελέτες / έρευνες αγοράς

Σύνολο των 04.29,

04.03, 04.08, 04.11,

04.04 και 04.10 έως

30.000€

04.03 έως 3.000€

Άθροισμα των 04.08 και

04.11 έως 10.000

 

07. Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

8

Δαπάνες Προβολής

– Εξωστρέφειας –

Διεθνοποίησης

07. Δαπάνες Προβολής,

Προώθησης & Δικτύωσης

07.03  Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής /

επαγγελματικής δικτύωσης

07.04 Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

07.06 Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική

μορφή

07.13 Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού

έως 10.000€

 

09. Έμμεσες δαπάνες

9

Έμμεσες δαπάνες

09. Έμμεσες δαπάνες

09.01 Έμμεσες δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ

(Άρθρο 54, Καν.

1060/2021

Με χρήση κοινής στήριξης

(άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ

1060/2021)

Το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις Κατηγορίες δαπάνης με α/α (1) και (2) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να τηρείται και κατά το στάδιο της έγκρισης, καθώς και της έγκρισης των τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός Έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως και 400.000€.
Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 80.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000€, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Καθεστώς Ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης συνιστούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De Minimis), που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Ιδιωτική Συμμετοχή

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή.
Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτείται να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου δύναται να χρησιμοποιηθούν ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση.

Η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής τεκμηριώνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Καταβολή αρχικού κεφαλαίου ή/και η αύξηση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου με νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων/μετόχων.
 • Εξωτερική χρηματοδότηση / Τραπεζικός δανεισμός

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

 • Ελλάδα
 • Από 18 Δεκεμβρίου 2023 έως 22 Μαρτίου 2024

Συνοδευτικά έγγραφα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

  X espa banners square
  CALL ME BACK