«Πράσινη Παραγωγική Λειτουργία ΜμΕ»

Επισκόπηση

Προγράμματος

«Πράσινη Παραγωγική Λειτουργία ΜμΕ»

Τον Νοέμβριο αναμένεται η δημοσίευση της δράσης, «Πράσινη Παραγωγική Λειτουργία ΜμΕ», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ταυτότητα της Δράσης

Στόχος της δράσης είναι, η υποστήριξη των επιχειρήσεων μέσω του μετασχηματισμού τους προς περισσότερο βιώσιμα & αποδοτικά, ως προς τους πόρους, επιχειρηματικά μοντέλα, που αφενός συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος & δημιουργούν σημαντική εξοικονόμηση κόστους & αφετέρου ενισχύουν την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα, η δράση «Πράσινη Παραγωγική Λειτουργία ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια  που δίνουν βασική προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος, στην πράσινη ανάπτυξη/μετάβαση της λειτουργίας τους, ενθαρρύνει επενδύσεις ενισχύοντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Κατηγορίες Δαπανών

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Λειτουργία ΜμΕ»είναι οι εξής:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN), που περιλαμβάνουν κάθε μορφής εργασίες που συμβάλλουν αποκλειστικά για της βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της (Συμβατικές ή/και Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.
 • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού)

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ενίσχυση

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι 50% επί του προϋπολογισμού του έργου.

 • Ελλάδα
 • Αναμένεται

Συνοδευτικά έγγραφα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

  X espa banners square
  CALL ME BACK