Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Επισκόπηση

Δημοσίευση Προγράμματος

Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύτηκε η δράση, «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00

 

Ταυτότητα της Δράσης

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 200.001€ έως και 1.000.000€

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 45%

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις - Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης επιλέξιμες είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

Δικαιούχοι: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
  • Να Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS) ή ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014,
  • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS) ή ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014.
  • Να έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης,

Επιπλέον θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός και Διάρκεια Έργων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 300.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.
Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Ως ανώτατο όριο επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των 500.000€ ανά ΑΦΜ.

Η ενίσχυση κυμαίνεται από 45% του προϋπολογισμού.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω προσαυξημένο ποσοστό επιχορήγησης θα παραμένει σταθερό κατά το στάδιο των ενδιάμεσων επαληθεύσεων και πληρωμών.

Η συγκεκριμένη προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Κατηγορίες Δαπανών

Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΝ. DEMINIS 1407/2013

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του Ε/Σ

ΚΑΝ. ΓΑΚ 651/2014

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του Ε/Σ

EIΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΤΙΡΙΑ

1.

 

Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

έως 40%

έως 40%

Άρθρο 14 ΓΑΚ

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

2.1    Παραγωγικός  & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

2.2    Λοιπός Εξοπλισμός

έως 100%

Λοιπός εξοπλισμός (2.2) έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2

 

2.1 από 20% έως 100%

2.2  έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2

 

Άρθρο 14 ΓΑΚ

 

 3.

 

 

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

       Εξοπλισμός

(GREEN)*

3.1     Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας

3.2     Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

3.3     Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ  για ιδιoκατανάλωση

 

έως 50%

 

 

έως 50%

Άρθρο 14 ΓΑΚ

Κατ. Δαπ.3.3 Άρθρο 41 ΓΑΚ

 

 

 

 

Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης»

 (GREEN)

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

 

έως 10%

έως 10% και έως 50.000€

Άρθρο 14 ΓΑΚ

 

 

 

 

 

 

 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

5.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

έως 5%

έως 5%

Άρθρο 18 ΓΑΚ

 

 

6.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

έως 20.000€

Μη επιλέξιμο

 

7.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Έως 10%

Έως 10%

Άρθρο 19 ΓΑΚ

 

8.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 Τεχνικές Μελέτες

8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες  με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

έως 10%

 

 

 

έως 4% και μέχρι 10.000€

έως 10% και έως 80.000€

Άρθρο 18 ΓΑΚ

 

 

 

έως 4%  και έως 25.000€

Άρθρο 18 ΓΑΚ

 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

9.

 

Μεταφορικά Μέσα

 

 

Μεταφορικά Μέσα (GREEN)*

Υποχρεωτικά ηλεκτρικά

 

 έως 50.000€

έως 25% και έως 100.000€

Άρθρο 14 ΓΑΚ

 

 

Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

10.

 

Μισθολογικό κόστος

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

(νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ ) 

 

Έως 20% και μέχρι 45.000 €

με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

Μη επιλέξιμο

 
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

11.

Έμμεσες δαπάνες

 

 Έμμεσες δαπάνες

 

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών  του επενδυτικού σχεδίου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Άρθρο 54, Καν. 1060/2021)
Με χρήση κοινής στήριξης(άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

 

* Προσαύξηση 10% Δημόσιας Επιχορήγησης, υπό όρους εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του τελικά πιστοποιημένου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι: Δαπάνες ειδικά της κατηγορίας 3 που δεν τεκμηριώνονται ως δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) μεταφέρονται στην κατηγορία 2.

Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης, που υποβάλλεται αξιολογείται με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ.

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης (Κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis) και Κανονισμός Ε.Ε. 651/2014 (ΓΑΚ))

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με βάση την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, ελέγχει και επαληθεύει την πληρότητα των δικαιολογητικών, την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, την επιλεξιμότητα της αίτησης χρηματοδότησης, την αξιολόγηση των κριτηρίων του τμήματος Α.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και προβαίνει στην βαθμολόγηση των κριτήριων του τμήματος Β, Γ και  Δ κάθε αίτησης με την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ.

Εξετάζει  τον προτεινόμενο π/υ, την επιλεξιμότητα  και το εύλογο του ύψους των  δαπανών του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά καθώς και το ποσοστό της αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με την μέγιστη ένταση ενίσχυσης όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 8.2 της παρούσας πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης προχωρά σε επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων μέσω διασταυρώσεων. Για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων/προσκομισθέντων από τις επιχειρήσεις στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία που τηρούνται σε εθνικές βάσεις δεδομένων (π.χ. ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ). Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία αυτά κατισχύουν των δηλωθέντων ή/και των αναγραφόμενων στα προσκομισθέντα έντυπα και δύναται να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων και της εν γένει επιλεξιμότητας της Αίτησης Χρηματοδότησης. Αν από την ως άνω διασταύρωση προκύψει η μη συνδρομή προϋπόθεσης συμμετοχής η αίτηση απορρίπτεται.

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζεται το 45.

  • Ελλάδα
  • Από 22 Μαρτίου 2023 και έως εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού

Συνοδευτικά έγγραφα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

    X espa banners square
    CALL ME BACK