Προκήρυξη Νέου Προγράμματος LEADER για τους Νομούς Άρτας και Πρέβεζας

 • Αρχική
 • Portfolio
 • Προκήρυξη Νέου Προγράμματος LEADER για τους Νομούς Άρτας και Πρέβεζας
Επισκόπηση

Προγράμματος

Προκήρυξη Νέου Προγράμματος
LEADER για τους Νομούς Άρτας και Πρέβεζας

Νέο Πρόγραμμα LEADER για τους Νομούς Άρτας και Πρέβεζας ξεκίνησε, με επιδότηση έως και 65%, για υφιστάμενες ή και υπό ίδρυση επιχειρήσεις και αφορά δραστηριότητες Καταλύματος και Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων.

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα του ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, προκηρύχθηκαν οι παρακάτω υπό-δράσεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

65%

Καν. (ΕΕ) 1407/2013

150.000,00

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

50%

Καν. (ΕΕ) 1305/2013

250.000,00

19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

55%

Άρθρο 14 Καν.               (ΕΕ) 651/2014

1.000.000,00

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Τετάρτη 30/8/2023 στις 13:00

Ημερομηνία λήξης υποβολών: Τετάρτη 15/11/2023 στις 15:00

Προϋπολογισμός έργου, Χρηματοδοτικό σχήμα, Ποσοστό ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό και τις 100.000€ για πράξεις που αφορούν σε άυλες ενέργειες.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ ή στις 100.000€ για την περίπτωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων την τριετία (τρέχον έτος και δύο προηγούμενα) συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι δύναται να είναι υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις, Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται σε κάθε υποδράση.

Οι δραστηριότητες που επιδοτεί το πρόγραμμα είναι:

 • Καταλύματα: Ξενοδοχεία, Επιπλωμένα Διαμερίσματα, κ. ά.
 • Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού
 • Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού
 • Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας
 • Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
 • Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
 • Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων
 • Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων
 • Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
 • Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)
 • Διάφορες άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α.
 • Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
 • Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων, δύναται να είναι:

α. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης.

β. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης

γ. Αγορά καινούργιων οχημάτων.

δ. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.

ε. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.

στ. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.

ι. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων.

ια. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

ιβ. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις, κ. ά.

ιγ. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου.

ιδ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση).

ιε. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης.

Για να ενημερωθείτε Αναλυτικά για τις επιλέξιμες δαπάνες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ιδιωτική συμμετοχή

Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής κατά 100% είναι υποχρεωτική κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και ως εκ τούτου αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης έως 30-06-2025.

 • Νομοί Άρτας και Πρέβεζας
 • Από 30 Αυγούστου έως 15 Νοεμβρίου 2023

Συνοδευτικά έγγραφα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

  X espa banners square
  CALL ME BACK