Προκήρυξη της Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση»

Επισκόπηση

Προγράμματος

Προκήρυξη της Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση»

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Έναρξη υποβολής προτάσεων

Λήξη υποβολής προτάσεων
07/12/202231/03/2023

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 73.227.620 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:

α) 70% του Προϋπολογισμού της Δράσης θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

β) 30% του Προϋπολογισμού της Δράσης θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

Το ύψος της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Δράσης των εβδομήντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι εφτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (73.227.620 €) κατανέμεται σε πενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (51.259.334 €) για την Α’ περίπτωση (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) και σε είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οχτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ (21.968.286 €) για τη Β’ περίπτωση (μεσαίες επιχειρήσεις).

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της συγκριτικής μεθόδου βάσει βαθμολογικής κατάταξης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στο Industry 4.0 επιτρέπουν μεταξύ άλλων τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αυτοματισμό των γραμμών παραγωγής, την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν ενσύρματα και ασύρματα κανάλια επικοινωνίας, καθώς και την παραγωγή πρωτοτύπων και εξατομικευμένων προϊόντων που ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

1. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Υποέργου είναι όλη η Ελληνική Επικράτεια.

2. Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης . Ειδικότερα:
● Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
● Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις.

3. Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και λοιπών δαπανών ως κατωτέρω πίνακας πληρουμένων σε κάθε περίπτωση των προϋποθέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του ΓΑΚ. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1Μηχανολογικός εξοπλισμόςΈως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ
2Δαπάνες για κτίριαΈως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
3Ειδικές  εγκαταστάσεις κτιριακώνΈως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών
 (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
4Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμούΈως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ
5Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικήςΈως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
6Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ
7Training Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιοΈως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τα ακόλουθα:

– ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0,
– αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού,
– σχεδιασμό και η παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
– εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους,
– διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων,
– μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών,

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για:
– μηχανολογικό εξοπλισμό,
– κτιριακές εγκαταστάσεις,
– ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,
– εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου,
– ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού,,
– υπηρεσίες ασφάλειας IT,
– υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων,
– πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
– κόστη πιστοποίησης,
– τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
– συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου,
– εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0.

4. Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

α) Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.

β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

γ) Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της, εντός του χώρου της μονάδας.

δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος κ.ά.)

ε) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων) που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την προστασία του περιβάλλοντος. Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για την απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση του εξοπλισμού, την εγκατάσταση συστημάτων τηλε- ελέγχου κ.ά. (και λοιπές επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων).

στ) Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

ζ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού (εξαιρούνται οι άδειες SaaS) και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει αποδεδειγμένα να αφορούν καινοτόμες πρακτικές ή και προϊόντα, ή εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που καλύπτουν περισσότερους του ενός τομέα του βιομηχανικού οικοσυστήματος.
Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση, είναι αποσβεστέα, αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ.

5. Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 18 του τμήματος 2 του Κεφαλαίου 3)

Επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18 είναι οι ακόλουθες:

αα) Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.

ββ) Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες

γγ) Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μόνο ΜΜΕ και σε κάθε περίπτωση απαιτείται να πληρείται το σύνολο των προϋποθέσεων του Γενικού Μέρους και του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του ΓΑΚ.

Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 31 του τμήματος 5 του Κεφαλαίου 3)

Επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 είναι οι ακόλουθες:

αα) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση·

ββ) λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης και διαμονής, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης.

γγ) δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης·

δδ) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (έως 10% της δαπάνης εκπαίδευσης) (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

6. Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Οι επιλέξιμες ενέργειες ανά κατηγορία δαπάνης είναι υποχρεωτικά οι ακόλουθες:

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1.Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος1.1 Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
2.Μηχανήματα – Εξοπλισμός2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός
3.

Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών

(για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό

3.1 Κτιριακές υποδομές για το ψηφιακό μετασχηματισμό
4.Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού4.1 Εργαστηριακός Εξοπλισμός
5Δαπάνες             λογισμικού         και                εξοπλισμού πληροφορικής5.1 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
6.Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις του Industry 4.06.1 Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.
7.Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling)7.1 Εκπαίδευση Προσωπικού άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο

 

7. Προϋπολογισμός Έργων - Όρια ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00€).
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ενισχύσεων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ το όριο είναι 2 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και ανά έργο, στην περίπτωση ενισχύσεων για επαγγελματική κατάρτιση το όριο είναι 2 εκατ. ευρώ ανά έργο επαγγελματικής κατάρτισης.
Τα προαναφερόμενα ανώτατα όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των έργων ενίσχυσης.

8. Διάρκεια υλοποίησης Έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες, με την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος έως έναν (1) μήνα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

  • Ελάχιστη Δαπάνη 1ου έτους
  • Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της.

    Σε αντίθετη περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο θα απεντάσσεται από την παρούσα πρόσκληση.

9. Χρηματοδοτικό Σχήμα

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 14 του τμήματος 1, άρθρο 18 του τμήματος 2 και άρθρο 31 τμήματος 5) διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και τις εγκριτικές αποφάσεις του ΤΑΑ και αποτυπώνονται συνολικά στον ακόλουθο πίνακα:

Καθορισμός έντασης ενίσχυσης της δράσης ανά Περιφέρεια.

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δαπάνες Άρθρου 14

Δαπάνες Άρθρου 18 και 31

 

ΜΕΣΑΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ – ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣΑνεξαρτήτως μεγέθους
Βόρειο Αιγαίο70%75%50%
Κρήτη60%70%50%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη60%70%50%
Κεντρική Μακεδονία60%70%50%
Δυτική Μακεδονία60%70%50%
Ήπειρος60%70%50%
Θεσσαλία60%70%50%
Ιόνια Νησιά50%60%50%
Δυτική Ελλάδα60%70%50%
Στερεά Ελλάδα50%60%50%
Ευρυτανία50%60%50%
Πελοπόννησος: Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας Τρίπολης Οιχαλίας60%70%50%
Πελοπόννησος: Λοιποί Δήμοι50%60%50%
Νότιο Αιγαίο50%60%50%
Ανατολική          Αττική   /                Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι35%45%50%
Δυτικός τομέας Αθηνών25%35%50%

Από τις ενισχύσεις εξαιρούνται ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας Αθηνών.
Όσον αφορά στις ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 31 ΓΑΚ, η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών, ενώ μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 70 % των επιλέξιμων δαπανών κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

α) κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες, εάν η επαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε εργαζομένους με αναπηρία ή σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση·

β) κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες, εάν η ενίσχυση χορηγείται σε μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες, εάν χορηγείται σε μικρές επιχειρήσεις.

10. Διαδικασία & Κριτήρια Αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, με ευθύνη του ΟΕΕ. Το ΟΕΕ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), με την υποστήριξη του ΤΕΕ.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της συγκριτικής μεθόδου για τις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και για τις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων από μεσαίες επιχειρήσεις.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Α’ περίπτωση: Αξιολόγηση αιτήσεων για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
Για τις περιπτώσεις αξιολόγησης αιτήσεων που υποβάλλονται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι σχετικές προτάσεις θα αξιολογηθούν με τη συγκριτική μέθοδο.

Β’ περίπτωση: Αξιολόγηση αιτήσεων για μεσαίες επιχειρήσεις.
Για τις περιπτώσεις αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται από μεσαίες επιχειρήσεις οι σχετικές προτάσεις θα αξιολογηθούν με τη συγκριτική μέθοδο.

Το ύψος της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Δράσης των εβδομήντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι εφτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (73.227.620 €) κατανέμεται σε πενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (51.259.334 €) για την Α’ περίπτωση (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) και σε είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οχτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ (21.968.286 €) για τη Β’ περίπτωση (μεσαίες επιχειρήσεις).

 

  • Ελλάδα
  • 07 Δεκεμβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023

Συνοδευτικά έγγραφα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

    X espa banners square
    CALL ME BACK