Προκήρυξη της Δράσης «Πράσινα Ταξί»

Επισκόπηση

Προγράμματος

Προκήρυξη της Δράσης «Πράσινα Ταξί»

Δημοσιεύτηκε η προκηρυξη της δράσης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικασίες και όρους.
Η Δράση «Πράσινα Ταξί» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ειδικότερα από του ΠΔΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075) και υλοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα και τα Παραρτήματά της.
Το αντικείμενο της Πρόσκλησης περιλαμβάνεται στο Υποέργο 2 της Δράσης: «16924 – Ηλεκτροκίνηση Συγκοινωνιών» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Έναρξη υποβολής προτάσεων

Λήξη υποβολής προτάσεων
09/01/202331/12/2023

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την ενίσχυση της αγοράς ή χρονομίσθωσης (leasing) αμιγώς ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ (BEV), με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος (η/ο).
Η επενδυτική συνιστώσα για την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων θα συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), με ιδιαίτερη αναφορά στην απόσυρση παλαιότερων οχημάτων που πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας, σύμφωνα με την οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (2000/53/ΕΚ).

Προϋπολογισμός της Δράσης (Δημόσια Δαπάνη)
H δράση χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε ποσό τριάντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (39.940.000,00 €).
O προϋπολογισμός της δράσης κατανέμεται ανά Περιφέρεια με βάση τη τρέχουσα κατανομή κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ. Σε περίπτωση μη εξάντλησης των πόρων σε μία Περιφέρεια, οι διαθέσιμοι πόροι δύναται να προστεθούν/ανακατανεμηθούν στους πόρους άλλων Περιφερειών, ακολουθώντας κριτήρια αναλογικής κατανομής ή εξ’ ολοκλήρου σε περίπτωση εξάντλησης πόρων άλλης Περιφέρειας.

1. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Υποέργου είναι όλη η Ελληνική Επικράτεια.

2. Δικαιούχοι

Ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος αποτελούν όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO5 και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας, και οι οποίοι διαθέτουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμετάλλευση ταξί».
Ως ιδιοκτήτες νοούνται όσοι κατέχουν το εκατό τοις εκατό (100%) της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιοκτήτες/συγκύριοι) η αίτηση υποβάλλεται από το σύνολο των δικαιούχων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλους τους συγκύριους.
Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης :

 • δικαιούται αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής χρονομίσθωσης (leasing) ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 (BEV) ανά άδεια στην οποία συμμετέχει ή είναι μοναδικός κύριος αυτής. Επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Κανονισμού De Minimis, δυνάμει του οποίου το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
 • δύναται να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία.
 • υποχρεούται να προβεί σε απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ. Το ποσό επιδότησης για την απόσυρση αυτή συνυπολογίζεται στο τελικό ποσό του οικολογικού bonus (βλ. Πίνακα άρθρου 7). Επιπλέον, υποχρεούται να προβεί σε οριστικό αποχαρακτηρισμό και απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), παραδίδοντας τα οχήματα σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σημεία συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 116/2004 (Α΄ 81).

3. Έναρξη και Διάρκεια της Δράσης

Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης ορίζεται η δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2021. Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν την προκαταβολή για την παραγγελία του οχήματος.
Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα είναι η 9η Ιανουαρίου 2023.
Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.
Η ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

4. Ύψος ενισχύσεων και Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών

Το ύψος των ενισχύσεων (οικολογικό bonus) για την αγορά ή χρονομίσθωση (leasing) νέου Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο και επιδότησης της απόσυρσης καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) Ε.Δ.Χ. οχήματα ΤΑΞΙ το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό τις δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (17.500€).
IΙ) Η υποχρεωτική απόσυρση Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ επιβραβεύεται με ποσό ίσο με πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€)
ΙΙΙ) Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο, για εγκατάσταση σε οικιακό περιβάλλον ή σε χώρο στάθμευσης επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ Φ.Π.A..
Επιπλέον, για την περίπτωση που η ιδιοκτησία της άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ είναι ατομική:
– Ειδικά για τις κατηγορίες ΑμεΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.
– Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ οχήματος ΤΑΞΙ.
– Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από έλεγχο του αριθμού των εξαρτώμενων μελών μέσω του Πίνακα 8 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίας φορολογικής χρήσης (Ε1) με το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
– Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα είκοσι εννέα (29) έτη και είναι ήδη κάτοχοι άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι με βάση την υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ είναι άνω του ενός, και έκαστος εξ αυτών τυχαίνει να ανήκει στις ως άνω ειδικές κατηγορίες, το ποσό της προσαύξησης που δικαιούται ανάλογα με την εκάστη ειδική κατηγορία υπολογίζεται με βάση το ποσοστό που του αναλογεί στην υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.
Σε κάθε περίπτωση, αθροιστικά τα ποσά προσαύξησης των ειδικών κατηγοριών, δεν δύναται να υπερβαίνουν το ύψος του τελικού ποσού προσαύξησης ανά ειδική κατηγορία όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια, η συνολική επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της καθαρής αξίας (Λ.Τ.Π.Φ.) του οχήματος.


Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια τα οποία με βάση τον παραπάνω πίνακα αυξάνουν το συνολικό ποσό επιδότησης πέραν της καθαρής αξίας του εκάστου οχήματος προς επιδότηση, το ανώτατο όριο της συνολικής επιδότησης ισούται με την καθαρή αξία του οχήματος (Λ.Τ.Π.Φ.).

5α. Επιλέξιμα Οχήματα προς Αγορά ή Χρονομίσθωση

Για τις ανάγκες της δράσης επιλέξιμα οχήματα θεωρούνται όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 (BEV). Απαραίτητη προϋπόθεση για το όχημα που επιλέγεται είναι να φέρει έγκριση τύπου.
Σε ότι αφορά τους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες η απόσυρση και καταστροφή του παλαιού οχήματος έχει οριστεί ως υποχρεωτική.
Πιο συγκεκριμένα, επιλέξιμα είναι τα μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (30.05.2018).
(Κατηγορία M1: μηχανοκίνητα οχήματα με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και χωρίς χώρο για όρθιους επιβάτες).

5β. Επιλέξιμα προς αγορά «Έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης η/ο

 • Τα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης η/ο που είναι επιλέξιμα για τη δράση είναι αυτά που πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
  > Τα σημεία επαναφόρτισης πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC.
  > Επιτρέπονται μόνο τα σημεία επαναφόρτισης Mode 3 και Mode 4, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1 (εξαιρούνται τα Mode 1, Mode 2 και η επαγωγική φόρτιση).
  > Tα σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να επιτρέπουν τη σύνδεση των η/οσε αυτά, σύμφωνα με μία από τις μεθόδους Case Α, Β ή C, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1.
  > Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αφορούν τις συσκευές σημείων επαναφόρτισης και όχι την εγκατάστασή τους. Παρόλα αυτά, για την εγκατάστασή τους πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα στο ΕΛΟΤ 60364
  > Απαίτηση για IP rating (κατ’ ελάχιστον IP44), σύμφωνα με EΛΟΤ EN 61851-1.
  > Απαίτηση να υποδεικνύεται η κατάσταση του σημείου επαναφόρτισης με εμφανή τρόπο (πχ φωτεινή ένδειξη LED, οθόνη κλπ.).

Σημεία επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
> Τα AC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1, για Mode 3 σταθμούς φόρτισης.
> H επιτρεπόμενη AC ικανότητα ισχύος ανά όχημα* για τα σημεία επαναφόρτισης η/ο οικιακής χρήσης είναι:
a. Ισχύς από 3.5 kW έως 7.4 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 230±10%V (1Φ)
b. Iσχύς από 7.4 kW έως 22 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ)
> H επιτρεπόμενη AC ικανότητα ισχύος ανά όχημα* για τα σημεία επαναφόρτισης η/ογια χρήση σε θέση στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση είναι:
a. Ισχύς από 3.5 kW έως 7.4 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 230±10%V (1Φ)
b. Iσχύς από 7.4 kW έως 22 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ)
c. Iσχύς από 23 kW έως 44 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ)
> Ο χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-2.
*Σημείωση: Σε περίπτωση εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης με περισσότερες από μία εξόδους (ρευματοδότες), τότε η ισχύς του σημείου ορίζεται ως το άθροισμα της εγχεόμενης ισχύος στα η/ο, όταν οι ρευματοδότες λειτουργούν ταυτόχρονα στη μέγιστη ικανότητα ισχύος τους.

Σημεία επαναφόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC)
> Οι DC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατοί με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-23, για Mode 4 σταθμούς φόρτισης.
> Η επιτρεπόμενη DC ικανότητα ισχύος για τα σημεία επαναφόρτισης οικιακής χρήσης είναι: Ισχύς από 3.5 kW έως 22 kW.
> Η επιτρεπόμενη DC ικανότητα ισχύος για τα σημεία επαναφόρτισης για χρήση σε θέση στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση είναι: Ισχύς από 3.5 kW έως 50 kW.
> Ο χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-3.

Ικανότητα διαχείρισης ισχύος
To σημείο επαναφόρτισης η/ο θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
a. Να διαθέτει δυνατότητα αποδοχής, λήψης και επεξεργασίας εξωτερικών δεδομένων καθώς και απομακρυσμένου ελέγχου βάσει του πρωτοκόλλου OCPP v1.6 ή μεταγενέστερης έκδοσης αυτού, με σκοπό την:
i. Διαχείριση ενεργού ισχύος**.
ii. Προσαρμογή ισχύος έπειτα από λήψη εξωτερικής εντολής (π.χ. ορισμός setpoint).
iii. Μέτρηση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας και αποστολής αυτών.
b. Να διαθέτει τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας με σκοπό την ασφάλειά του έναντι κυβερνοεπιθέσεων.
**Σημείωση: Ως διαχείριση ενεργού ισχύος ορίζεται ο έλεγχος της ισχύος την οποία διακινούν οι υποδομές επαναφόρτισης η/ο με συνεχή ή κλιμακωτή ρύθμιση (αύξηση ή μείωση), η οποία μπορεί να επιτυγχάνεται και με σύνδεση/αποσύνδεση επιμέρους υποδομών.

Η υποδομή φόρτισης πρέπει να συνοδεύεται από δύο (2) χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα επέκτασης και πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μήνες από την καταβολή του ποσού χρηματοδότησης και να τοποθετείται, τεκμηριωμένα, σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη χώρο. Η τεκμηρίωση αυτή θα γίνεται μέσω της κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

6. Απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ

Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης υποχρεούται να αποσύρει παλαιό Ε.Δ.Χ. όχημα ΤΑΞΙ.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για όλα τα αποσυρόμενα οχήματα είναι:

 • Να είναι τεχνολογίας EURO5 και παλαιότερης και να μην έχει περιέλθει στην κυριότητα του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη μετά την 1η.12.2021.
 • Να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας της τρέχουσας χρονιάς που αναλογούν στο όχημα.
 • Να διαθέτουν όλα τα μηχανικά μέρη και όλα τα στοιχεία του αμαξώματός τους.
 • Να παραδίδονται από τον ιδιοκτήτη ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημεία συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ) και να λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004. Στην περίπτωση που η διαδικασία μεταφοράς του οχήματος στη μονάδα επεξεργασίας ή στο σημείο συλλογής ενέχει κάποιο κόστος, αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος, και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας δράσης.
 • Να προσκομίζεται Βεβαίωση Οριστικής Διαγραφής από την αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

  Η τεκμηρίωση της απόσυρσης θα γίνεται με την έκδοση «Πιστοποιητικού Καταστροφής» από πιστοποιημένο επίσημο φορέα στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του κάθε οχήματος που καταστρέφεται καθώς και η ημερομηνία καταστροφής.
  Το εν λόγω «Πιστοποιητικό Καταστροφής» καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά την διαδικασία καταβολής στον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη του ποσού που αντιστοιχεί στην απόσυρση και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό καταβολής της ενίσχυσης.

  Η επενδυτική συνιστώσα για την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων θα συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), με ιδιαίτερη αναφορά στην απόσυρση παλαιότερων οχημάτων που πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας, σύμφωνα με την οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (2000/53/ΕΚ).

7. Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η.12.2021. Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν την προκαταβολή για την παραγγελία του οχήματος.
Συγκεκριμένα, επιλέξιμα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του παρόντος μετά από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.
Ειδικά για τυχόν αποχαρακτηρισμούς ή αποσύρσεις του παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO5 και παλαιότερης, που έχουν γίνει πριν την δημοσίευση της παρούσας, η πράξη θεωρείται αποδεκτή, αρκεί να έχει γίνει από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μεταγενέστερα.

Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης έχει το δικαίωμα υποβολής, στην επίσημη διαδικτυακή πύλη της δράσης, μιας (1) αίτησης ανά άδεια που κατέχει ή συμμετέχει ως συγκύριος ποσοστιαία, η οποία αφορά την αγορά ενός (1) οχήματος, ωστόσο υποχρεούνται στην τήρηση του κανονισμού ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας (De Minimis).
Η λιανική τιμή πώλησης του νέου οχήματος θα πρέπει να αντιστοιχεί:
(α) Στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου.
(β) Στην τιμή μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται με την παρούσα τυχόν τόκοι που προκύπτουν από διακανονισμό.
Επίσης, στη λιανική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος εγκατάστασης πρόσθετων εξαρτημάτων), καθώς δεν είναι επιλέξιμα έξοδα μέσω της παρούσας δράσης.

 • Ελλάδα
 • 09 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023

Συνοδευτικά έγγραφα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

  X espa banners square
  CALL ME BACK