NosisNosisNosis

«Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19»

 • Αρχική
 • Portfolio
 • «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19»
Επισκόπηση

Προγράμματος:
«Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19»

Προκηρύχθηκε η δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19». Στόχος της η ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece” με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Έναρξη υποβολής προτάσεων

Λήξη υποβολής προτάσεων

22/06/2022 και ώρα 13:00

31/10/2022 και ώρα 15:00

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece

 • να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece

    – Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με την με Α.Π. 1729/262/A2/ 16.03.2021 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ) Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό € 100.000. Μία επιχείρηση δεν δύναται να επιδοτηθεί και από τις δύο προσκλήσεις για το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το έτος 2020.

 • λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο
 • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έως την 31/12/2021
 • είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα. O ΚΑΔ να είναι δηλωμένος είτε ως κυρίας δραστηριότητας είτε ως δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα,
 • δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
 • ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3
 • να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφ’ όσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2020 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ή Υπεύθυνη Δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2021
 • το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 6.250,00 ευρώ:
       – των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
       – των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
       – του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές‐ Βιολογικές δραστηριότητες), σύμφωνα με την ανακοίνωση C(2020) 1863 της 19.03.2020
       – του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η καταβληθείσα επιχορήγηση πρέπει να αναλωθεί εντός του 2022, σε δαπάνες που δηλώνονται το έτος 2022 στους κωδικούς του εντύπου Ε3 βάσει των οποίων υπολογίστηκε. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί σε συνέχεια υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων οικονομικού έτους 2022, διαπιστωθεί ότι η καταβληθείσα επιχορήγηση υπερβαίνει τα δηλωθέντα ποσά, το υπερβάλλον ποσό θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της μη διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δαπάνης από δύο Ταμεία ή από δύο προγράμματα του ίδιου Ταμείου. Για το λόγο αυτό, το άθροισμα των ενισχύσεων που έχει λάβει η επιχείρηση, από το σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί στο πλαίσιο Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022, που αντιστοιχούν στους Κωδικούς του Ε3, οι οποίοι ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό της επιχορήγησης της παρούσας πρόσκλησης, δεν υπερβαίνει τη συνολική αξία των εν λόγω λειτουργικών δαπανών ανά κωδικό για το ίδιο έτος. Σε αντίθετη περίπτωση, το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της ενίσχυσης που χορηγήθηκε τελευταία, καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από την ωφελούμενη επιχείρηση.

3. ΜΟΡΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00€ και μέγιστο τα 100.000,00€.

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, ήτοι το 2020 ή το 2021 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό Επιχορήγησης.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα επί:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης (κωδικός 102)
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης (κωδικός 202)
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές – Βιολογικές δραστηριότητες) (κωδικοί 181, 281, 481)
 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (κωδικοί 185, 285, 485)

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση), προκύπτει από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2020 ή 2021): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 80%. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 125.000€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 100.000€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 6.250€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

 • Ελλάδα
 • 22-06-2020 έως 31-10-2022

Συνοδευτικά έγγραφα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

  X espa banners square
  CALL ME BACK