Δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών

 • Αρχική
 • Δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της ΝΩΣΙΣ  δεσμεύεται στην εφαρμογή και λειτουργία ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σε συμφωνία με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.

Η  ΝΩΣΙΣ  για τις δραστηριοτότητες: Χρηματοδότηση Έργων & Επενδύσεων, Εγκατάσταση & Συντήρηση Συστημάτων Ποιότητας, Διοίκηση & Οργάνωση, Υπηρεσίες Λογισμικού Software as a Service, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης δεσμεύεται στην Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την προστασία των πληροφοριών που διαχειρίζεται η εταιρεία από όλους τους κινδύνους, εσωτερικούς και εξωτερικούς και προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

 • Έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πολιτική ελέγχου της φυσικής πρόσβασης με σκοπό την προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα
 • Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία, εφαρμόζοντας την πολιτική ελέγχου πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δεδομένα
 • Περιορίζει τους κινδύνους απώλειας ή διαρροής ή και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα με την υιοθέτηση της πολιτικής ορθής χρήσης αποθηκευτικών μέσων
 • Διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών μέσω της πολιτικής σωστής διαχείρισης προσωπικών, ευαίσθητων και εταιρικών δεδομένων
 • Έχει προσδιορίσει, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων
 • Επιβεβαιώνει την ασφάλεια και ακεραιτότητα των πληροφοριών μέσω της πολιτικής αντιγράφων ασφαλείας
 • Αποτρέπει την κακόβουλη και σκόπιμη παραβίαση του δικτύου της ΝΩΣΙΣ με την εφαρμογή της πολιτικής ορθής χρήσης δικτύων
 • Αποτρέπει τη διαρροή πληροφοριών με την υιοθέτηση της πολιτικής καθαρής θέσης εργασίας
 • Ενισχύει την ευελιξία στην εργασία της με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειρίζεται υιοθετώντας πολιτική ασφαλούς απομακρυσμένης εργασίας
 • Αποτρέπει την απώλεια δεδομένων και κρίσιμων πληροφοριών με την εφαρμογή της πολιτικής λήψης αντιγράφων ασφαλείας
 • Συμμορφώνεται πλήρως στις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις που έχει ενυπογράφως αποδεχθεί και που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών
 • Η πολιτική ασφαλείας της ΝΩΣΙΣ με τις επιμέρους πολιτικές που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειρίζεται ανασκοπούνται μία φορά το χρόνο
 • Ανασκοπεί τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
 • Προωθεί την αυτοπεποίθηση των πελατών με τη δράση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και ελέγχου των συστημάτωνΒελτιώνει συνεχώς το Σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, μέσω της εγκατάστασης συνεχών ανασκοπήσεων μετρήσιμων στόχων ασφαλείας σε συγκεκριμένες διεργασίες και επίπεδα της εταιρείας
 • Δεσμεύεται να συμμορφώνεται με νομικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από της επιχειρηματικές της συμβάσεις. 
 • Έχει εγκαταστήσει μηχανισμό συνεχούς αναγνώρισης, εκτίμησης και διαχείρισης απειλών που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριών.
 • Παρέχει συστήματα προστασίας εναντίων της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. 
 • Επιβεβαιώνει εμπιστευτικότητα των δεδομένων
 • Αναπτύσσει, εφαρμόζει και Ελέγχει Πλάνο αποκατάστασης καθώς και Πλάνο Επιχειρηματικής Συνέχειας.
 • Δημιουργεί μηχανισμούς για την αναγνώριση και ανασκόπηση του κινδύνου και του αντίκτυπου οποιασδήποτε παραβίασης ασφάλειας
 • Επικοινωνεί τις πολιτικές που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών σε όλους τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και συνεργάτες και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Αναπτύσσει, εφαρμόζει και επικοινωνεί πολιτική ελέγχου πρόσβασης και πολιτική ελέγχου απομακρυσμένης πρόσβασης τις οποίες και ανασκοπεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
 • Αναπτύσσει, εφαρμόζει και επικοινωνεί πολιτική απομακρυσμένης εργασίας καθώς και πολιτική καθαρής θέσης εργασίας και τις ανασκοπεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο
 • Αναπτύσσει, εφαρμόζει και επικοινωνεί πολιτική διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας την οποία και ανασκοπεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Η ΝΩΣΙΣ Δεσμεύεται για την Πολιτική Ασφαλείας, την οποία και διαδίδει σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Εξασφαλίζει δε τη δέσμευση αυτή καλλιεργώντας το πνεύμα της συνολικής και συλλογικής προσπάθειας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε όλοι να τηρούν την Πολιτική Ασφαλείας και να προωθούν κάθε ενέργεια που διαρκώς προάγει και βελτιώνει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιτότητα, την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Για την ΝΩΣΙΣ

Δ. Μπόνης

X espa banners square
CALL ME BACK