Αναπτυξιακός Νόμος / Ταμείο Ανάκαμψης

Υποστηρίζουμε τη Χρηματοδότηση της Επιχείρησής σας

Η εταιρεία ΝΩΣΙΣ υποστηρίζει επίσης τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο και στο Ταμείο Ανάκαμψης, επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία για τη βέλτιστη χρηματοδότηση των έργων τους.

Με στόχο την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, καθώς και την τόνωση της ελληνικής οικονομίας, ο Αναπτυξιακός Νόμος, είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ανάπτυξης και προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων. Σκοπός του είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η υψηλή προστιθέμενη αξία, η προσφορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη, αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν:

 ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων,
 η πράσινη μετάβαση,
 η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης,
 η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας,
 η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία μας για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του εκάστοτε έργου το διαιρεί σε κάποιες Φάσεις: 

Επικοινωνία

 • Ηρακλείτου 32-34 και Ιόλης, Χαλάνδρι
 • +30 210 9854792-3
 • +30 210 9854795
 • info@nosis.gr
Φάση 1: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον Αναπτυξιακό Νόμο – Προετοιμασία Φάση 2: Προετοιμασία και Υποβολή αιτημάτων υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου Φάση 3: Πλήρης Διαχείριση Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Στη πρώτη Φάση της εργασίας μας πραγματοποιείται η διερεύνηση των δυνατοτήτων για την ένταξη κάθε επενδυτικής πρότασης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου.  Καθορίζονται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις του Νόμου σχετικά με τα προς υπαγωγή επενδυτικά σχέδια και παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιλογή των επιλέξιμων δαπανών καθώς και του τρόπου χρηματοδότησης των έργων για την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που προσφέρονται.

Στη δεύτερη Φάση περιλαμβάνεται η σύνταξη και υποβολή των αιτημάτων υπαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και η σύνταξη του αναλυτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου και του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου Προβλέψεων Βιωσιμότητας για κάθε επενδυτική πρόταση. Η Φάση 2 ξεκινά  αμέσως μετά την ανάθεση του έργου στην εταιρεία μας, και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Την συγγραφή της Τεχνοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου και τα σχετικά υποδείγματα μελετών. Κατάθεση της στην αρμόδια υπηρεσία την προσυμφωνημένη ημερομηνία.
 • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και καθοδήγηση για την ορθή παρουσίαση των προσφορών από τους προμηθευτές καθώς και για τον σωστό και πλήρη καταμερισμό των επιλέξιμων δαπανών στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπάνες.
 • Την συγκέντρωση και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα ορίζονται στην σχετική Υπουργική Απόφαση.
 • Την παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων από το Υπουργείο.
 • Την παροχή τυχόν διευκρινήσεων που ζητηθούν από τον αρμόδιο εισηγητή-αξιολογητή του Υπουργείου.

Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται  με την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων και τη λήψη των αποφάσεων υπαγωγής.

Οι εργασίες της τρίτης Φάσης αφορούν στη διαχείριση των επενδυτικών έργων και στην εξασφάλιση των εκταμιεύσεων έως την πλήρη καταβολή της εγκεκριμένης ενίσχυσης. Η φάση 3 ξεκινά με την επίσημη κοινοποίηση της έγκρισης των επενδυτικών προτάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς την επιχείρηση.

Η Φάση 3 περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες εργασίες :

 • Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επενδυτικών έργων,
 • Την σύνταξη και υποβολή των αιτημάτων ελέγχου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες,
 • Την σύνταξη & υποβολή των αιτήσεων τροποποιήσεων (εάν απαιτηθούν) καθώς και την υποστήριξη/καθοδήγηση στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και λοιπών νομιμοποιητικών στοιχείων που απαιτούνται
 • Την υποβολή εκθέσεων για την πορεία των έργων προς τους αρμόδιους φορείς που θα αναλάβουν την παρακολούθηση τους
 • Την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων και την απορρόφηση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους ενίσχυσης.

Η διαχείριση κάθε επενδυτικού έργου λήγει με την εκταμίευση και της τελευταίας δόσης εγκεκριμένης ενίσχυσης προς την επιχείρηση και την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων και καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

 

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με επιτόκιο αναφοράς περίπου 0,35% καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια για:

 • ψηφιακό μετασχηματισμό (πχ.: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Διαχείριση αποβλήτων, κλπ.)
 • πράσινη μετάβαση (πχ.: 5G, Οπτικές Ίνες, Υπηρεσίες Cloud, Artificial Intelligence, κλπ.)
 • εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (πχ.: Ανάπτυξη εξαγωγών γεωργικού τομέα, Ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων, κλπ.)
 • οικονομίες κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων (πχ.: Κοινοπραξίες, Συνεταιρισμοί, κλπ.)
 • καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη (πχ.: Έξυπνη γεωργία, Βελτίωση μεθόδων παραγωγής /υπηρεσιών).

Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους.

Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του ΤΑΑ διενεργείται σε δύο στάδια:

α. Από το τραπεζικό ίδρυμα που λαμβάνει το υπό δανειοδότηση επενδυτικό σχέδιο και αξιολογεί την αξιοπιστία του εκάστοτε επενδυτή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης.

β. Από τον ελεγκτή, ο οποίος αξιολογεί το επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και τους κατά περίπτωση κανόνες κρατικών ενισχύσεων (Κανονισμός De Minimis, κλπ.).

Η ΝΩΣΙΣ διασφαλίζει την ομαλή ένταξη των επιχειρήσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Στεκόμαστε με υπευθυνότητα ως σημαντικός αρωγός έως και την ολοκλήρωση των επενδυτικών σας σχεδίων.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

  X espa banners square
  CALL ME BACK