ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διοίκηση της εταιρείας ΝΩΣΙΣ δείχνοντας τον σεβασμό που την διακατέχει για την προστασία του
περιβάλλοντος, ανέπτυξε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), το οποίο και εφαρμόζει με τον τρόπο που
περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος
είναι η «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ &
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Α. Χρηματοδότηση Έργων & Επενδύσεων
Β. Εγκατάσταση & Συντήρηση Συστημάτων Ποιότητας
Γ. Διοίκηση & Οργάνωση
Δ. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Ε. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού με τη μορφή Software as a Service
Το ΣΠΔ αναπτύχθηκε έτσι, ώστε να καλύπτει τις δραστηριότητες της εταιρείας, σε όλες τις φάσεις και συναφείς
εργασίες που διαλαμβάνονται σ΄ αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών δραστηριοτήτων (π.χ.
συντήρηση εξοπλισμού) και των εν αυτό υπηρεσιών (π.χ. διακίνηση υλικών και ανθρώπων).
Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί πρωταρχικής σημασίας στόχο για την ΝΩΣΙΣ και προς τούτο η προσπάθεια
ελαχιστοποίησης των συνεπειών προς το περιβάλλον εκ των δραστηριοτήτων της, είναι αέναος και άοκνος. Το
αναπτυχθέν ΣΠΔ, εμπεριέχει μηχανισμό βελτίωσης και διορθωτικών ενεργειών, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει
κάθε δυνατή βελτίωση στη μέριμνα για το περιβάλλον, είτε ενδογενώς αναπτυσσόμενη είτε έξωθεν προερχόμενη
(π.χ. με την εισαγωγή τεχνογνωσίας).
Η ανάπτυξη του ΣΠΔ έγινε έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πειθαρχία στους νόμους που αφορούν το περιβάλλον,
των οποίων η άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή αποτελεί ουσιώδες μέλημα της εταιρείας.
Η εφαρμογή του ΣΠΔ ανατίθεται στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα την λήψη αποφάσεων για την
οργάνωση, λειτουργία, βελτίωση, προσδιορισμό και ανασκόπηση στόχων και κατευθυντηρίων γραμμών. Οι
περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι που αναθέτονται ανασκοπούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και
καθορίζονται με μετρήσιμους δείκτες οι οποίοι και παρακολουθούνται.
Βασικοί άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας είναι:
 Η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων
 Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων:προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης
 Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αξιοποίηση
 Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος
 Η επιλογή των προμηθευτών και συνεργατών της με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια.
Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα της προστασίας και βελτίωσης του
περιβάλλοντος, όπως προκύπτουν από τις αναλυτικές εγγραφές του ΣΠΔ, κοινοποιούνται στους υπαλλήλους της
εταιρείας, καθώς και στην τοπική κοινωνία, σε εκπροσώπους της πολιτείας και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο,
ώστε να καθίσταται γνωστό ότι το ΣΠΔ είναι ζωντανό και ενεργό, επιδιώκοντας παράλληλα την συμμετοχή όλων
προς τον σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος.

X espa banners square
CALL ME BACK