Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διοίκηση της εταιρείας ΝΩΣΙΣ IKE δείχνοντας την ευθύνη και τον σεβασμό που την διακατέχει για την ποιότητα των υπηρεσιών της, για την προστασία του περιβάλλοντος και για την διασφάλιση συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία ανέπτυξε, παρακολουθεί και εφαρμόζει τα εξής:

 • Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 9001:2015
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO14001:2015 &
 • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 45001:2018

Το πεδίο εφαρμογής είναι η «ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο χώρο των επιχειρηματικών λύσεων, συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών» που περιλαμβάνει την

Α. Χρηματοδότηση Έργων & Επενδύσεων

Β. Εγκατάσταση & Συντήρηση Συστημάτων Ποιότητας

Γ. Διοίκηση & Οργάνωση

Δ. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Το ΣΔΠ, ΣΠΔ και ΣΔΥΑΕ αναπτύχθηκε έτσι, ώστε να καλύπτει τις δραστηριότητες της εταιρείας, σε όλες τις φάσεις και συναφείς εργασίες που διαλαμβάνονται σ΄ αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών δραστηριοτήτων  (π.χ. συντήρηση εξοπλισμού) και των εν αυτό υπηρεσιών (π.χ. διακίνηση υλικών και ανθρώπων).  Παράλληλα καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των πελατών όπως αυτές έχουν τεθεί βάσει συμφωνημένων προδιαγραφών αλλά και τις προδιαγραφές της ίδιας της εταιρείας.

Η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στην διασφάλιση συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, παρακολουθεί και εφαρμόζει την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και ταυτοχρόνως διεξάγει συνεχή έρευνα για την εφαρμογή πρακτικών μείωσης των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον.

Αντίστοιχα, ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί πρωταρχικής σημασίας στόχο για την ΝΩΣΙΣ IKE και προς τούτο η προσπάθεια ελαχιστοποίησης των συνεπειών προς το περιβάλλον εκ των δραστηριοτήτων της, είναι αέναος και άοκνος. Εξασφαλίζεται δε, η πειθαρχία στους νόμους που αφορούν το περιβάλλον, των οποίων η άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή αποτελεί ουσιώδες μέλημα της εταιρείας. 

Η Διοίκηση ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ για την Πολιτική για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, την οποία και ΔΙΑΔΙΔΕΙ σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και τα ενδιαφερόμενα μέρη εφόσον χρειαστεί. Εξασφαλίζει δε τη δέσμευση αυτή, καλλιεργώντας το πνεύμα της συνολικής και συλλογικής προσπάθειας και συμμετοχής, σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της και διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε όλοι να τηρούν την Πολιτική και να προωθούν κάθε ενέργεια που διαρκώς προάγει και βελτιώνει την ποιότητα και το περιβάλλον και διασφαλίζει τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην εργασία . Η Διοίκηση ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ  επίσης για :

 • την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και την διαρκή βελτίωση της επίδοσης της ΥΑΕ
 • την συμμόρφωση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις σε θέματα ποιότητας των υπηρεσιών,  υγείας και ασφάλειας στην εργασία και σε περιβαλλοντικά θέματα
 • την εφαρμογή ελέγχων για την εξάλειψη των κινδύνων και μείωση της διακινδύνευσης

Η Πολιτική της εταιρίας, οι αντικειμενικοί και εφικτοί σκοποί για την ποιότητα το περιβάλλον και την ΥΑΕ, οι δείκτες μέτρησης των σκοπών αυτών και γενικότερα η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα των ΣΔΠ, ΣΠΔ και ΣΔΥΑΕ ανασκοπούνται  τουλάχιστον  μία φορά το  χρόνο.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής η εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές :

 • Η Διοίκηση παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και καλλιεργεί κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρίας και τρίτων, π.χ. πελατών.
 • Η Διοίκηση μεριμνά για την υλοποίηση των εργασιών σε συμμόρφωση με τις Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις όπως αυτές ορίζονται από την Εθνική ή Κοινοτική Νομοθεσία
 • Η Διοίκηση μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας, ώστε να είναι πάντα σε θέση να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ενώ παράλληλα μεριμνά για την ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αλλά και για την ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας, ενώ η διοίκηση μεριμνά για την ξεκάθαρη αναφορά και κατανόηση όλων των ευθυνών των εργαζομένων σχετικά με θέματα ασφάλειας
 • Η Διοίκηση συνεργάζεται με εγκεκριμένους προμηθευτές και συνεργάτες ώστε να παραδίδει προϊόντα και υπηρεσίες  σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και στοχεύει στην ανάπτυξη και εγκαθίδρυση μακροχρόνιων συνεργασιών. Η επιλογή των προμηθευτών και συνεργατών της με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια.
 • Οι Υπεύθυνοι Τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα της εργασίας των τμημάτων τους.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία (ΣΔΥΑΕ) της εταιρείας.
 • Η εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, έντυπα, εκπαίδευση κλπ.) και διαδικασίες για την θέσπιση, αναθεώρηση και επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα, το περιβάλλον και την ΥΑΕ, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αξιοποίηση.
  • Η εταιρεία εξασφαλίζει την διάθεση των οικονομικών πόρων για την συνεχή ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών και μορφών ελέγχου των εργασιακών κινδύνων, με στόχο την μείωση των εργασιακών κινδύνων
  • Όλες οι ενέργειες που είναι δυνατό να επηρεάσουν την ποιότητα, το περιβάλλων και την ΥΑΕ προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες & Διεργασίες των ΣΔΠ, ΣΠΔ και ΣΔΥΑΕ
  • Η εταιρεία μεριμνά για την συστηματική αναγνώριση των εργασιακών κινδύνων και λήψη μέτρων για την πρόληψη ή μείωση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον και την εκτέλεση της εργασίας στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας με μηδενικά ατυχήματα, τραυματισμούς ή καταστροφές στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις.
  • Η εταιρεία μεριμνά για μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, μέσω της προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.
  • Όλα τα στοιχεία των ελέγχων τεκμηριώνονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται κατάλληλα στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης για την ποιότητα, το περιβάλλον και την ΥΑΕ.
  • Η εταιρεία έχει για τη Διαχείριση της Ποιότητας το αντίστοιχο Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας, στελεχωμένο από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας. Το τμήμα αυτό έχει οριστεί από τη Διοίκηση και έχει εξουσία και οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίζει ότι το ΣΔΠ της εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2
  • Η εταιρεία αναθέτει την εφαρμογή του ΣΠΔ στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα την λήψη αποφάσεων για την οργάνωση, λειτουργία, βελτίωση, προσδιορισμό και ανασκόπηση στόχων και κατευθυντηρίων γραμμών.
  • Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις αποτελούν αφορμή για άμεση εκτέλεση διορθωτικών αλλά και προληπτικών ενεργειών.

   

  Για την εταιρεία ΝΩΣΙΣ

  Μπόνης Δημήτριος

  Εκπρόσωπος της Διοίκησης

X espa banners square
CALL ME BACK