Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022

αναπτυξιακός-νόμος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 2022
ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Γενικές Πληροφορίες

 • Στο πρώτο δίμηνο του 2022 αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τον νέο, πιο ευνοϊκό, Αναπτυξιακό Νόμο που θα δίνει τη δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα όλων των μορφών και ανεξαρτήτως μεγέθους να προχωρήσουν σε επενδύσεις με τη στήριξη του Δημοσίου, υπό τη μορφή επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών.

 • Η πιο σημαντική ενδεχομένως καινοτομία που εφαρμόζεται στο νέο πλαίσιο αφορά τον χρόνο που απαιτείται για την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτήσεων. Το υπουργείο έχει εγγυηθεί ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός 60 ημερών, ώστε να ξέρει ο επενδυτής αν μπορεί ή όχι να λάβει την ενίσχυση και να κάνει τον προγραμματισμό του.

 • Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.
αναπτυξιακος-νόμος

Οι Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο έχουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν και τον τζίρο τους, με εξαίρεση τις ατομικές που αποκλείονται. Κατά τα άλλα, βασική προϋπόθεση αποτελεί η διαμόρφωση του προϋπολογισμού των υπό ένταξη επενδύσεων πάνω από τα ακόλουθα ελάχιστα όρια:

 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενοι με τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ): 150.000 ευρώ
 • Μικρές επιχειρήσεις (έως 50 εργαζόμενοι με τζίρο έως 10 εκατ. ευρώ): 250.000 ευρώ
 • Μεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενοι με τζίρο έως 50 έως εκατ. ευρώ): 500.000 ευρώ
 • Μεγάλες επιχειρήσεις (πάνω από 250 εργαζόμενοι με τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ): 1.000.000 ευρώ
 • Το ύψος των ενισχύσεων θα είναι κατά μέσο όρο αυξημένο 20% σε σχέση με τον προηγούμενο Αναπτυξιακό. Ειδικά για τις περιοχές που πρέπει να αλλάξουν το οικονομικό τους μοντέλο με κρατική εντολή, π.χ. για την απολιγνιτοποίηση της χώρας, η επιδότηση φτάνει στο 100%.

Είδος Επένδυσης

Η επένδυση μπορεί να ξεκινήσει από τη στιγμή της υποβολής αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα καλύπτονται τιμολόγια δαπανών που εκδόθηκαν νωρίτερα. Από εκεί και πέρα το έργο θα πρέπει να συμβαδίζει με τους στόχους του προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 3. Νέο Επιχειρείν – Ενίσχυση νέων επιχειρηματιών σε συγκεκριμένους κλάδους με κάλυψη δαπανών σύστασης, ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – περιοχές απολιγνιτοποίησης (π.χ. Κοζάνη, Φλώρινα, Μεγαλόπολη κ.ά.)
 5. Ερευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 11. Μεγάλες επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο

Σχόλια Περί των Ποσοστών Ενισχύσεων

 • Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται  στο 80% του  ανώτατου ορίου του Χ.Π.Ε και μόνο  για τις Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις. Για να λάβει μια επιχείρηση  το 100%  του  ποσοστού που ορίζεται στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το αντίστοιχο καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο επιλέξιμο προς υποβολή στο καθεστώς Νέο Επιχειρείν ή στο καθεστώς Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές θα ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του νόμου (ορεινές, νησιωτικές, παραμεθόριες, πληγείσες από φυσικές καταστροφές).
 • Να υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (στο 90% του Χ.Π.Ε).
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο που αφορά σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Είδη Ενισχύσεων

 •  Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται στους εταίρους.
 • Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων leasing για την απόκτηση καινούργιου εξοπλισμού, για έως και 7 έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
 • Επιδότηση του κόστους της νέας απασχόλησης. Κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

Συμπεράσματα

 • Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά αξιοποιούνται δυνατότητες που παρέχει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 και αφορούν στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς, πέραν των ενισχύσεων Περιφερειακού χαρακτήρα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και οι κοινωνικού προσήμου ενισχύσεις (πχ επαγγελματική κατάρτιση  εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία), μπορούν πλέον να αποτελούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια.
 • Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη θα αποτελέσει την απαρχή ενός μεγάλου επενδυτικού κύκλου, με σημαντικά οφέλη τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο και για την εθνική οικονομία. Κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και η ευρωστία των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών”.
nosis logo 1
X espa banners square
CALL ME BACK