Δημοσίευση της Δράσης “Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης”

 • Αρχική
 • Portfolio
 • Δημοσίευση της Δράσης “Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης”
Επισκόπηση

Προγράμματος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

Δημοσιεύτηκε ο οδηγός της δράσης «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» στοχεύει στην ίδρυση επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μέσω της δράσης αυτής επιδιώκεται η ανταπόκριση στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες.

Η δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων
08/02/2024 και ώρα 13:00
08/04/2024 και ώρα 15:00
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 20.000.000€ και θα διατεθεί στις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ως εξής:

Περιφέρεια

Γεωγραφική Ενότητα

Νέες & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις

Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε. Κοζάνης

4.200.000 €

Π.Ε. Φλώρινας

4.200.000 €

Π.Ε. Καστοριάς

2.800.000 €

Π.Ε. Γρεβενών

2.800.000 €

Σύνολο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

14.000.000 €

 

Πελοποννήσου

Δήμος Μεγαλόπολης

3.000.000 €

Δήμος Οιχαλίας

 

3.000.000 €

Δήμος Γορτυνίας

Δήμος Τριπόλεως

Σύνολο Περιφέρειας Πελοποννήσου

6.000.000 €

Σύνολο Περιφερειών

20.000.000 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

«Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση) που φέρει την ευθύνη για την έναρξη και την υλοποίηση πράξης, έναντι της ΕΥΔΑΜ, καθώς και για την καλή εκτέλεση του έργου. Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι Νέες και Υπό Σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: «Ορισμός ΜΜΕ & Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ» της παρούσας πρόκλησης, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μια από τις επιλέξιμες δραστηριότητες, δηλαδή τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της παρούσας πρόσκλησης.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες υποβλήθηκαν τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021) κι έπειτα.

Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής Δικαιούχων

 1. Οι νέες να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 2. Να μη συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο που να αφορά υπό σύσταση επιχείρηση, ίδιος φορέας επένδυσης (επιχείρηση / μέτοχος / εταίρος / ιδιοκτήτης).
 3. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων των παρακάτω περιοχών:

-Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

-Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

-Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

-Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

-Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

-Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

-Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 1. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης.
 2. Να προσκομίσουν αποδεικτικά Διαθέσιμων Κεφαλαίων σε σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του Συνολικού Π/Υ.
 3. Η αίτηση χρηματοδότησης να περιέχει δαπάνες που συνδέονται με τις υποκατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.
 4. Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Για τις Νέες Επιχειρήσεις, στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, κατά το στάδιο της υποβολής απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης, ενώ αυτές με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν είτε Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας είτε έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση.
 5. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική. Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο συνολική βαθμολογία 65 στα κριτήρια που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: «Κριτήρια Βαθμολόγησής Αιτήσεων». Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ αν δεν καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση
 6. Να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023 για νέα επιχείρηση).
 7. Να δεσμευτούν ότι θα διατηρήσουν την αύξηση που θα δηλώσουν και η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο βαθμολόγησης της αίτησης, τουλάχιστον για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 8. Ο Ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή ο Νόμιμος Εκπρώσοπος της εταιρίας να δεσμευτει ότι η δηλωθείσα στην αίτηση, εταιρική/μετοχική σύνθεση της επιχείρησης θα παραμείνει αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης και μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την τελική καταβολή/αποπληρωμή της Δ.Χ.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση τουλάχιστον μίας ή περισσότερων εξ’ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό ανέρχεται σε 70%. Το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής ανέρχεται σε 30%.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση υλοποίησης δαπάνης πριν την ημερομηνία υποβολής της δημοσίευσης της πρόσκλησης, η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου η δαπάνη αυτή απορρίπτεται.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 € έως 100.000 €. Αιτήσεις χρηματοδότησης με υποβαλλόμενο προϋπολογισμό μικρότερο των 20.000€ δεν δύνανται να υποβληθούν.

Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες που αθροιστικά υπερβαίνουν τις 100.000€ το υπερβάλλον ποσό λογίζεται στο σύνολο του ως ιδιωτική συμμετοχή. Επισημαίνεται πως, το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους, αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να εγκριθεί/πιστοποιηθεί συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μικρότερος από το ελάχιστο όριο των 20.000 €.

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Η διάρκεια υλοποίησης μιας πράξης είναι η χρονική περίοδος εκείνη η οποία ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας υλοποίησης των δαπανών και εκτείνεται έως και την ημερομηνία εκείνη, κατά την οποία η δικαιούχος έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης και έχουν εκπληρωθεί οι όροι, οι υποχρεώσεις καθώς και τυχόν ειδικότεροι στόχοι, που τίθενται στην απόφαση ένταξης.

Η προαναφερόμενη χρονική περίοδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με ίδιους πόρους, είτε με τραπεζικό δανεισμό, είτε με συνδυασμό και των δύο.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών είτε μετά από το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης δεν είναι επιλέξιμες.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης, ήτοι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η προθεσμία λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το επενδυτικό σχέδιο και κάθε επί μέρους δαπάνη του, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου .

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών καθώς η τήρηση των ορίων που τίθενται στον παρακάτω πίνακα:

 

α/α

Κατηγορία Δαπάνης

Κωδικός ΚατηγορίαςΔαπάνης

 

Δαπάνη

 

Είδος/Όρια Δαπάνης

2

Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων

02.20

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

 

02.17

Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

 

02.19

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

 

02.06

Λοιπός Εξοπλισμός

 

02.05

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

 

Υποχρεωτική δαπάνη για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Τουλάχιστον μία εκ των πέντε (5) υποκατηγοριών και τουλάχιστον 30% του επιχ/μενου Π/Υ.

02.22

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

02.23

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

02.24

Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα (έως 50.000 €)

 

3

Δαπάνες για Κτίρια & ΠεριβάλλονταΧώρο

03.10

Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία  του Περιβάλλοντος την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και Επεξεργασίας Αποβλήτων

03.13

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

04.11

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

έως 4.000 €

04.18

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

 

04.24

Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

έως 5.000 € ανά πρότυπο

04.25

Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

έως 5.000 € ανά διαχειριστικό σύστημα

04.27

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

έως 10.000 €

04.28

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

 

04.29

Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

έως 10.000 €

 

6

 

Δαπάνες Λογισμικού

06.05

Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία

 

06.07

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

 

9

Έμμεσες Δαπάνες

09.01

Έμμεσες Δαπάνες

Υποχρεωτική 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του Επ. Σχεδίου

Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούμενου Π/Υ αυτής:
Θα πρέπει να τηρείται η υλοποίηση δαπανών για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. Σε περίπτωση που δεν πιστοποιηθούν δαπάνες αθροιστικού ύψους 30% τότε το ποσοστό της Δ.Χ. θα μειώνεται ανάλογα προκειμένου να τηρείται η ποσόστωση του 30% των προαναφερθέντων δαπανών επί του επιχορηγούμενου Π/Υ.
Κατά τα λοιπά, θα ελέγχεται μόνο η τήρηση των εγκεκριμένων επιχορηγούμενων ποσών ανά κατηγορία δαπάνης.

 • ✓ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ✓ Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ✓ Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ✓ Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ✓ Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Από 8 Φεβρουαρίου 2024 έως 8 Απρίλίου 2024

Συνοδευτικά έγγραφα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

  X espa banners square
  CALL ME BACK