Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες

 • Αρχική
 • Portfolio
 • Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες
Επισκόπηση

Προγράμματος

Προκήρυξη του Προγράμματος
Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας
στις Ελληνικές Παραλίες

Συνοπτική περιγραφή του έργου

H «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» αποτελεί τη Σύμβαση 1 του Υποέργου 6 «Προσβάσιμες Παραλίες» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» του σχεδίου (εφεξής «Δράση»).

Η παρούσα ενίσχυση στοχεύει στη βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση από όλους τους επισκέπτες στον προορισμό. Με το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη παρεμβάσεων ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα.

Το έργο βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζει το πλούσιο παραλιακό μέτωπο της Ελλάδας και έχει ως στόχο:

– Τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και

– Την προσέλκυση επισκεπτών-ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων

 

Υποβολή των αιτήσεων ένταξης:

Από 25 Οκτωβρίου 2023 ώρα 12:00 έως 25 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 17.136.800,00 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Ποσά ενίσχυσης - Ανώτατα όρια ενίσχυσης

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης ανά παραλία είναι τα ακόλουθα:
Πίνακας 1:Καθορισμός ορίων προϋπολογισμού Δικαιούχοι Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά παραλία
ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμοι) 70.000,00 Ευρώ
ΕΤΑΔ ΑΕ 70.000,00 Ευρώ
Επιχειρήσεις 70.000,00 Ευρώ
Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1407/2013 (De minimis), το ανώτατο όριο της ενίσχυσης (σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Κανονισμού De minimis) δυνάμει του οποίου το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση, αθροιζόμενο με το ποσό της ενίσχυσης που χορηγείται δυνάμει της παρούσας, δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000 €) ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου - Παρεχόμενες ενισχύσεις

 1. Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από δημόσια δαπάνη.
 2. Επιλέξιμος είναι ο προϋπολογισμός που προκύπτει μετά τον έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην αναλυτική πρόκληση, τηρουμένων των προϋποθέσεων κρατικών ενισχύσεων.
 3. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμοι για συμμετοχή στη Δράση κατόπιν αίτησής τους και σχετικής αξιολόγησης που θα ακολουθήσει, δύνανται να είναι, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι φορείς διαχείρισης:

 • Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ): Ο φορέας της παρούσας κατηγορίας αποτελεί εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και αποτελεί νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) του Ν. 4548/2018.
 • ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμοι)
 • Επιχειρήσεις: Για να είναι επιλέξιμος ο φορέας διαχείρισης της παρούσας κατηγορίας πρέπει να αποτελεί νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή είτε ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) του Ν. 4548/2018 είτε προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε./Ε.Ε) είτε ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε) του Ν.4072/2012,είτε εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) του Ν.3190/1955.

Γενικές προϋποθέσεις ένταξης

Εκτός των ειδικών όρων, προϋποθέσεων και περιορισμών που αναλύονται στα άρθρα της παρούσας, για την ένταξη και παραμονή στο Υποέργο λαμβάνονται υπόψη οι πιο κάτω γενικοί κανόνες λειτουργίας του καθεστώτος:

 • Ως πεδίο υλοποίησης των ενισχύσεων ορίζονται οι παραλίες ανά την επικράτεια.
 • Οργανωμένες παραλίες που προσελκύουν πολλούς επισκέπτες και στις οποίες είναι δυνατό να εφαρμοστούν πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας που προέκυψαν από την πανδημία COVID 19.
 • Παραλίες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με άλλες τουριστικές υποδομές, όπως θερμές πηγές και ιαματικά λουτρά, που αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών μεγαλύτερης ηλικίας.
 • Παραλίες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «γαλάζια σημαία» και κατέχουν τη σχετική πιστοποίηση σε ισχύ.
 • Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης. Στην εδαφική εμβέλεια κάθε αυτοδιοικητικής μονάδας (Δήμος) δύνανται να προταθούν για υλοποίηση παρεμβάσεις σε μέχρι τέσσερις (4) διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/παραλίες. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος Π/Υ για κάθε σημείο παρέμβασης/παραλία δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 70.000 ευρώ.
 • Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να αιτηθεί δαπάνες για την προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα και μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο, χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά.
 • Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι σύννομες με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής και λοιπής σχετικής νομοθεσίας.
 • Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός στο σύνολό του θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας με τα όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και το εθνικό πλαίσιο.
 • Σε κάθε περιοχή παρέμβασης/παραλία πρέπει να τοποθετηθούν ενημερωτικές-πληροφοριακές πινακίδες για την ενημέρωση των επισκεπτών για τα σημεία της παραλίας που είναι προσβάσιμα, τους χώρους υγιεινής κ.ά.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επενδύσεις οφείλουν να έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να αιτηθεί δαπάνες:

 • για την κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία
 • για την προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως:

✔ λυόμενα αποδυτήρια

✔ φορητοί χώροι υγιεινής

✔ διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο,

 • χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων
 • προμήθεια πακέτου τηλεμετρίας και συσκευών συναγερμού
 • ειδική σήμανση στις προσβάσιμες παραλίες κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση, οι κατηγορίες δαπανών που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

Η νόμιμη σύσταση του δικαιούχου τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση του έργου.

Κριτήρια αποκλεισμού

Στο πλαίσιο του παρόντος Υποέργου αποκλείονται αιτήσεις ενίσχυσης:

 1. Που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προσκλήσεις, τόσο του παρόντος Υποέργου, όσο και των αντίστοιχων προγραμμάτων, και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ή ρυθμισθέντος ποσού.
 2. Που υποβάλλονται από φορείς στους οποίους έχει επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής: α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (άρθρο 40 του ν.4488/2017).
 3. Δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις.
 4. Που δεν αφορούν σε οργανωμένες παραλίες που προσελκύουν πολλούς επισκέπτες και στις οποίες είναι δυνατό να εφαρμοστούν πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας που προέκυψαν από την πανδημία COVID 19.
 5. Που δεν βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με άλλες τουριστικές υποδομές, όπως θερμές πηγές και ιαματικά λουτρά, που αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών μεγαλύτερης ηλικίας.
 6. Που δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «γαλάζια σημαία» και δεν κατέχουν τη σχετική πιστοποίηση σε ισχύ.

Τόπος υλοποίησης

1 . Η επένδυση υλοποιείται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο. Στην περίπτωση μίσθωσης του τόπου εγκατάστασης, η διάρκεια μίσθωσης είναι μεγαλύτερη των 5 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η μη ύπαρξη ενίσχυσης και στον εκμισθωτή είναι η μίσθωση να διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια απόσβεσης των επενδύσεων και το μίσθωμα να μην αυξηθεί εξ αυτής της επένδυσης.

2 . Ο τόπος υλοποίησης κατέχεται νόμιμα το αργότερο την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης καταβολής της ενίσχυσης.

3 . Η επένδυση δύναται να υλοποιηθεί στην έδρα της εντασσόμενης επιχείρησης ή/και σε υποκατάστημα αυτής σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα.

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

 • Ελλάδα
 • Από 25 Οκτωβρίου 2023 έως 25 Ιανουαρίου 2024

Συνοδευτικά έγγραφα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

  X espa banners square
  CALL ME BACK