Έναρξη Λειτουργίας του “Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) – Ταμείο Δανείων”

 • Αρχική
 • Portfolio
 • Έναρξη Λειτουργίας του “Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) – Ταμείο Δανείων”
Επισκόπηση

Προγράμματος

Έναρξη Λειτουργίας του
“Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) – Ταμείο Δανείων”

Ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» σε συνέχεια της υπογραφής των 12 επιχειρησιακών συμφωνιών μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και των συνεργαζόμενων εμπορικών τραπεζών.

Στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται ότι θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2, δισ. ευρώ- με τη μόχλευση μέσα από το τραπεζικό σύστημα- με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, διευρύνοντας τον κύκλο των χρηματοδοτούμενων ΜμΕ και την περίμετρο δανεισμού τους.

Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, για να παρέχει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Στόχος του Ταμείου

Στόχος του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τη στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και την κάλυψη μεγάλου εύρος των χρηματοδοτικών τους αναγκών.  Περαιτέρω, το πρόγραμμα στοχεύει  στην ενίσχυση της παραγωγικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, στην βελτίωση των διαδικασιών και των παραγόμενων προϊόντων & υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και της θέσης τους στις διεθνείς αγορές. 

Δικαιούχοι

Το Ταμείο αφορά επιλέξιμες –βάσει αναρτημένης λίστας ΚΑΔ – μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου είναι € 200.000.000 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, διαμορφώνεται συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων  ύψους ~ € 450.000.000.

Χρηματοδοτηκό Σχήμα Δανείου

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος με τη χρέωση των σχετικών επιτοκίων σύμφωνα με την πιστοδοτική του πολιτική μειωμένων κατά τουλάχιστον κατά 25 bps (μονάδες βάσης). Επιπρόσθετα, το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

Οικονομικό Πλεονέκτημα για την Επιχείρηση

Α. Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το ταμείο (ήτοι το 40% εκάστου δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκο.

Β. Το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (ήτοι το 60% εκάστου δανείου). Η επιδότηση αφορά στα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3%, το οποίο αντίστοιχα απομειώνει το τελικό επιτόκιο του δανείου. 

Γ. Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο εκάστου δανείου κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης (bps) ετησίως σε σύγκριση με τα επιτόκια που θα εφαρμόζονταν σε αντίστοιχη χρηματοδότηση χωρίς την συμμετοχή του Ταμείου. 

Δ. Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που  δύναται να ζητήσει το Πιστωτικό Ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου του δανείου. 

Ανώτατο Ποσό Δανείου

Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί ως εξής:

Υποπρόγραμμα 1  για Επενδυτικά Δάνεια:

 • Δράση 1.1: Δάνεια μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 20.000€ έως 1.500.000€
 • Δράση 1.2: Δάνεια μέσω ΓΑΚ (Αρ.21) από 20.000€ έως 8.000.000€

Υποπρόγραμμα 2 για Δάνεια Κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού:

 • Δράση 2.1: Δάνεια μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 10.000€ έως 500.000€

Σημειώνεται ότι:

Α) Το άθροισμα του ύψους των εγκεκριμένων δανείων ανά επιχείρηση (ΑΦΜ) σε όλα τα Υποπρογράμματα του Ταμείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8.000.000 €, με την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων (Κανονισμός ΕΕ 2831/2023 de minimis2)
Β) Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει, ταυτόχρονα, αιτήματα για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου και για χορήγηση κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, ωστόσο το σύνολο των αιτούμενων ποσών στο πλαίσιο του Ταμείου δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 8.000.000 €.
Γ) Για το Υποπρόγραμμα 1 μπορούν να υποβάλλονται περισσότερα του ενός αιτήματα από μία επιχείρηση (ΑΦΜ) για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, τα οποία, ωστόσο, αιτήματα δεν θα υπερβαίνουν συνολικά το 8.000.000 € συνολικού δανεισμού.
Δ) Για το Υποπρόγραμμα 2 μπορούν να υποβάλλονται περισσότερα του ενός αιτήματα από μία επιχείρηση (ΑΦΜ), τα οποία ωστόσο αιτήματα δεν θα υπερβαίνουν συνολικά το ανώτατο ύψος δανείου που ορίζει η πρόσκληση (ήτοι τις 500.000€).
E) Η καταβολή της συμμετοχής του Ταμείου από την EAT για κάθε δάνειο υλοποιείται μετά από αίτημα της Τράπεζας εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος και η Τράπεζα οφείλει να προβεί στην εκταμίευση του δανείου προς τον τελικό αποδέκτη εντός 3 εργάσιμων ημερών από την καταβολή του σχετικού ποσού από την ΕΑΤ.
ΣΤ) Τυχόν επιδοτήσεις επιτοκίου στα παραπάνω, αυξάνουν κατά ποσό ίσο της επιδότησης το ΑΙΕ των δανείων.
Z) Επιτρέπεται η λήψη χρηματοδότησης και στα δύο Χρηματοδοτικά Μέσα του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ήτοι τα Ταμεία α) Εγγυοδοσίας και β) Δανείων, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ανώτατα όρια σώρευσης εκάστοτε καθεστώτος ενίσχυσης.

Διάρκεια Δανείου

 • Υποπρόγραμμα 1 για Επενδυτικά Δάνεια: Από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες. 

Υποπρόγραμμα 2 για Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού: Από 2 έως 5 έτη  συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες

Εκταμιεύσεις των Δανείων

Το ποσό του Δανείου εκταμιεύεται είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας, ήτοι την 31.12.2029. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων, η ολική εκταμίευση του δάνειου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την από την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης  με τελική ημερομηνία εκταμίευσης σε κάθε περίπτωση την 31.12.2029.

Εξασφαλίσεις

Το Πιστωτικό Ίδρυμα δικαιούται να λαμβάνει ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική του. Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να απαιτηθεί δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Περίοδος Χορήγησης Δανείων

Τα δάνεια δύναται να χορηγηθούν μετά τη σύναψη της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με τον ΕΧΟ και έως την λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 31-12-2029 ή μέχρι την ανάλωση του προϋπολογισμού του Tαμείου.
Τα δάνεια δύναται να εκταμιευτούν το αργότερο έως 31-12-2029.
Με τον όρο «χορήγηση» νοείται, ο χρόνος υπογραφής της δανειακής σύμβασης των Δανείων αυτών στους τελικούς αποδέκτες.

Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων Υλοποίησης

Τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζονται είναι αντίστοιχα:

 • Δράσεις 1.1 & 2.1: Κανονισμός De Minimis (ΕΕ) 2831/2023 , όπως εκάστοτε ισχύει, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 
 • Δράση 1.2: Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (Καν. ΕΕ 651/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 21

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

 1. AEGEAN BALTIC BANK
 2. ALPHA BANK
 3. ATTICA BANK
 4. EUROBANK
 5. OPTIMA BANK
 6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 7. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
 8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 10. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 12. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 • Ελλάδα
 • Έως 31-12-2029 ή μέχρι την ανάλωση του προϋπολογισμού του Tαμείου

Συνοδευτικά έγγραφα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

  X espa banners square
  CALL ME BACK