Έναρξη Λειτουργίας του “Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) – Ταμείο Εγγυοδοσίας”

 • Αρχική
 • Portfolio
 • Έναρξη Λειτουργίας του “Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) – Ταμείο Εγγυοδοσίας”
Επισκόπηση

Προγράμματος

Έναρξη Λειτουργίας του
“Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) –Ταμείο Εγγυοδοσίας”

Νέο Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Ταμείο Εγγυοδοσίας με Επιδότηση Επιτοκίου στα Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού και Κεφαλαίου Κίνησης και για πρώτη φορά χορήγηση Ανακυκλούμενης  Πίστωσης

Ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» σε συνέχεια της υπογραφής των 12 επιχειρησιακών συμφωνιών μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και των συνεργαζόμενων εμπορικών τραπεζών.

Στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται ότι θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2, δισ. ευρώ- με τη μόχλευση μέσα από το τραπεζικό σύστημα- με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, διευρύνοντας τον κύκλο των χρηματοδοτούμενων ΜμΕ και την περίμετρο δανεισμού τους.

Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ», τα κεφάλαια του οποίου είναι συγχρηματοδοτούμενα και προέρχονται από το Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Πόροι προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και από εθνικούς πόρους.

Η δημιουργία του νέου Ταμείου Χαρτοφυλακίου συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση και την ευημερία των υφιστάμενων και νεοσύστατων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Διαχειρίστρια του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ορίστηκε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ  δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγυημένα δάνεια επενδυτικού σκοπού, δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού και δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ανακυκλούμενης πίστωσης προς ΜμΕ. Επιπλέον, παρέχει επιδότηση επιτοκίου ύψους 2% για τις επιχειρήσεις των περιφερειών της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου και 3% για τις επιχειρήσεις των λοιπών περιφερειών της χώρας,  για τα πρώτα δυο (2) έτη της χρηματοδότησης και τέλος, τα δάνεια παρέχονται με μηδενική προμήθεια εγγύησης. 

Για πρώτη φορά, η HDB προσφέρει ένα πρωτοποριακό πακέτο που συνδυάζει επιδότηση επιτοκίου στα δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης παρέχοντας παράλληλα την ευελιξία της ανακυκλούμενης πίστωσης.

Στόχος του Ταμείου

Το Ταμείο αυτό  σχεδιάστηκε από την HDB για να υποστηρίξει τις ΜμΕ στη χώρα μας, προσφέροντάς τους όχι μόνο την απαραίτητη ρευστότητα και τα απαραίτητα κεφάλαια για επενδύσεις, αλλά και τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος χρηματοδότησής τους. Η μηδενική προμήθεια εγγύησης, η περίοδος χάριτος και η επιδότηση επιτοκίου καθιστά τις χρηματοδοτήσεις πιο προσιτές, ενώ η ανακυκλούμενη πίστωση παρέχει την ευελιξία που χρειάζονται οι ΜμΕ για να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, τα δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού παρέχουν τη δυνατότητα στις ΜμΕ να υλοποιήσουν τις στρατηγικές τους επενδύσεις, να επεκταθούν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Δικαιούχοι

Το Ταμείο αφορά επιλέξιμες –βάσει αναρτημένης λίστας ΚΑΔ – μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δυο (2) Υποταμεία και απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Αναλυτικά:

 •     Το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» αφορά το σύνολο των ΜμΕ.
 •     Το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με έως 5 χρόνια λειτουργίας.

Προϋπολογισμός

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ανέρχεται στα € 300 εκ., ποσό το οποίο κατανέμεται ανά Υποταμείο ως εξής: 

 • Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» € 230 εκ., όπου με τη μόχλευση δημιουργείται χαρτοφυλάκιο ύψους € 1,642 δις..
 • Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» € 30 εκ., όπου με τη μόχλευση δημιουργείται χαρτοφυλάκιο ύψους € 150 εκ..
 • Ποσό ύψους €40 εκ. έχει δεσμευθεί για την επιδότηση του επιτοκίου.

Συνεπώς η συνολική μόχλευση που θα δημιουργήσει το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ανέρχεται στα € 1,792 δις.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου θα πρέπει να καλύπτουν δαπάνες που περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) της επιχείρησης, η υποβολή του οποίου είναι υποχρεωτική.
Οι δαπάνες τεκμηριώνονται με την προσκόμιση παραστατικών-δικαιολογητικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητά τους, η συσχέτισή τους με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο και δεν έχουν πραγματοποιηθεί (εξόφληση τιμολογίων) πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ.
Σημειώνεται ότι:

1. Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης είναι αποδεκτά τιμολόγια επί πιστώσει τα οποία έχουν εκδοθεί έως 6 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής αιτήματος δανείου στο ΟΠΣΚΕ.
2.Για τα επενδυτικά δάνεια, οι δαπάνες που εξοφλούνται από το Επενδυτικό Δάνειο αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων της επιχείρησης και δεν έχουν εκδοθεί πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ. Ειδικότερα:
➢Οι δαπάνες που εξοφλούνται από το Επενδυτικό Δάνειο οι οποίες αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων της επιχείρησης και δεν έχουν εκδοθεί πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ.
➢Οι δαπάνες που εξοφλούνται από το Δάνειο κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού/ανακυκλούμενης πίστωσης, ως μέρος των δραστηριοτήτων αυτής, όπως δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ή επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ.
➢Σημειώνεται ότι ο Φ.Π.Α. αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τις επενδύσεις χρηματοδότησης (επενδυτικά και κεφαλαίου κίνησης/ανακυκλούμενης πίστωσης δάνεια) που πραγματοποιούνται στις επιλέξιμες επιχειρήσεις:
•Βασίζονται σε βιώσιμο Business Plan, το οποίο περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν/υπηρεσία, τις πωλήσεις (κύκλος εργασιών) και την εξέλιξη της κερδοφορίας και καθορίζει την εκ των προτέρων χρηματοοικονομική βιωσιμότητα.
•Ο ΕΧΟ αναλαμβάνει επενδύσεις χρηματοδότησης σε επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί ή θα είχαν πραγματοποιηθεί σε περιορισμένο βαθμό ή με διαφορετικό τρόπο χωρίς την ενίσχυση.

Απαγορεύεται η χρηματοδότηση δαπανών για:
➢Πληρωμή τόκων χρέους (δεν ισχύει για τις επιδοτήσεις επιτοκίου που παρέχει το Ταμείο και καλύπτουν μέρος των τόκων του Δανείου στο πλαίσιο του Ταμείου) και
➢αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το 10% στο ποσό του υποκείμενου Δανείου.
➢Τέλη, φόροι (με εξαίρεση τον ΦΠΑ) και εισφορές.

Οικονομικό Πλεονέκτημα για την Επιχείρηση

 1. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επιχορηγεί 100% την προμήθεια εγγύησης για όλη τη διάρκεια κάθε δανειακής σύμβασης.
 2. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου του δανείου. Η επιδότηση αφορά τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο του δανείου 2% (ή αλλιώς κατά 200bps) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες της Αττικής & του Νοτίου Αιγαίου και 3% (ή αλλιώς κατά 300bps) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπόλοιπες περιφέρειες. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά το συνολικό κόστος δανεισμού για την επιχείρηση.
 3. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο κάθε δανείου σημαντικά χαμηλότερα από το μεσοσταθμικό επιτόκιο της αγοράς. Το μέγιστο επιτόκιο που δύναται να χρεώνει ανά κατηγορία επένδυσης, βάσει της προσφοράς του κάθε πιστωτικό ίδρυμα  αναγράφεται στον πίνακα επιτοκίων και εξασφαλίσεων, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της HDB
 4. Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που  μπορεί να ζητήσει το πιστωτικό ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 30% του κεφαλαίου του δανείου.
 5. Για χρηματοδοτήσεις έως € 50.000, το πιστωτικό ίδρυμα δύναται να ζητήσει μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.

Διευκρινίζεται ότι:

 • Στο Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, οι επιχειρήσεις δικαιούνται επιδότηση επιτοκίου εφόσον δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από έτερο πρόγραμμα της ΕΑΤ κατά το παρελθόν.

Είδη των Δανείων που θα Χορηγήσει το Ταμείο

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα χορηγηθούν στα δύο Υποταμεία:

 • Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού 
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού με Ανακυκλούμενη Πίστωση

Ανώτατο Ποσό Δανείου

Τα ανώτατα ποσά δανείων ορίζονται, ανά κατηγορία Υποταμείου, ως εξής:

Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»:

 • Για τα επενδυτικά δάνεια: 
  • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 10 εκ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 21 παρ.3 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
  • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 1,6 εκ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 21 παρ. 18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 ήτοι καθεστώς de-minimis).
 • Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού / ανακυκλούμενης πίστωσης: 
  • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 500 χιλ. (Καθεστώς ενίσχυσης άρθρο 21 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»:

 • Για τα επενδυτικά Δάνεια: 
  • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 1,5 εκ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού / ανακυκλούμενης πίστωσης: 
  • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 200 χιλ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Το κατώτατο ύψος δανείου ανέρχεται στις €10 χιλ. και αφορά τις δύο κατηγορίες Υποταμείου.

Διάρκεια Δανείου - Εγγύησης

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από το Υποταμείο και το καθεστώς ενίσχυσης στο οποίο υπάγεται, ως ακολούθως: 

Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»:

 • Επενδυτικά Δάνεια 
  • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 5-12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-24 μήνες (άρθρο 21 παρ.3 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
  • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 5-10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-24 μήνες (άρθρο 21 παρ.18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού
  • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 2-5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-12 μήνες.
 • Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με ανακυκλούμενη πίστωση
  • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 0-3 έτη με ετήσια ανανέωση. Μετά το πέρας 3 ετών αυτόματη μετατροπή του σε τοκοχρεωλυτικό/ χρεολυτικό δάνειο διάρκειας έως 2 έτη.

Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»:

 • Επενδυτικά Δάνεια, 
  • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 5-10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-24 μήνες (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού
  • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 2-5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-12 μήνες (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με ανακυκλούμενη πίστωση
   • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 0-3 έτη με ετήσια ανανέωση. Μετά το πέρας 3 ετών αυτόματη μετατροπή του σε τοκοχρεωλυτικό/ χρεολυτικό δάνειο διάρκειας έως 2 έτη (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Ποσοστό Εγγύησης

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχει τα ακόλουθα ποσοστά εγγυήσεων ανά Υποταμείο: 

 • Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» παρέχεται ποσοστό εγγύησης 70%.
 • Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» παρέχεται ποσοστό εγγύησης 80%

Το Πλεονέκτημα της Εγγύησης

Η δυσκολία πρόσβασης σε παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των ΜμΕ. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ,  δημιουργήθηκε  για να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς και  μέσω της εγγύησης προστατεύει τα πιστωτικά ιδρύματα καλύπτοντας έως και το 80% κάθε δανείου που χορηγείται, σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις συμβατικές της υποχρεώσεις.  Συνεπώς, η παροχή της εγγύησης μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο για τα πιστωτικά ιδρύματα, καθιστώντας πιο ελκυστική τη χορήγηση εγγυημένων δανείων στις επιχειρήσεις, με την υποχρέωση της μείωσης του κόστους δανεισμού αλλά και των απαιτούμενων εξασφαλίσεων.

Μέγιστο Ποσοστό Εξασφαλίσεων το οποίο Παρέχεται από την Επιχείρηση

Πέραν της εγγύησης που παρέχει το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, τα πιστωτικά ιδρύματα δύναται να ζητήσουν πρόσθετες εξασφαλίσεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες). Αναλυτικά: 

 • Για δάνεια  ύψους έως € 50.000, λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.
 • Για δάνεια ύψους από € 50.001 και άνω, λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις ανώτατου ορίου 30% επί του συνολικού δανείου.

Προμήθεια Εγγύησης

Η εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχεται με μηδενική προμήθεια εγγύησης. 

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

 1. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 2. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
 3. ALPHA BANK Α.Ε.
 4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 5. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
 6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.
 7. ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.
 8. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
 9. ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 10. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
 11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε

 

 • Ελλάδα
 • Έως 31-12-2029 ή μέχρι την ανάλωση του προϋπολογισμού του Tαμείου

Συνοδευτικά έγγραφα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

  X espa banners square
  CALL ME BACK