ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

  • Αρχική
  • Portfolio
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»
Επισκόπηση

Προγράμματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Εξοικονομώ - Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

Αντικείμενο και στόχος του Προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα. Μέσω του Προγράμματος, παρέχεται ενίσχυση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού:
   • Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και Ηλιοθερμικάσυστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσηςθερμότητας).
   • Συστήματα ηλιακής θέρμανσης.
   • Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).
   • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικούεξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση,τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των διαδικασιών τους σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο ΕΣΕΚ, η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αφενός, η χρήση υψηλής ενεργειακής απόδοσης εξοπλισμού αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μέσο ενεργειακό κόστος της ελληνικής επιχείρησης. Αφετέρου, η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται και μικρότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα ή μη ανανεώσιμες πηγές. Σημειώνεται ότι στόχος του προγράμματος (του οποίου η τήρηση είναι αναγκαία) αποτελεί η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και συγκεκριμένα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά μέσο όρο 30%.

Περίοδος Υποβολής & αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότης

Η αίτηση χρηματοδότησης μπορεί να υποβληθεί και μετά την 15η Μαΐου που προβλεπόταν μέχρι πρότινος.

Για τις αιτήσεις θα εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out). Συνεπώς, αυτές που θα εγκρίνονται θα δεσμεύουν και προϋπολογισμό σύμφωνα με τη χρονική σειρά υποβολής τους. Όσες αιτήσεις υποβληθούν μετά την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού θα χαρακτηρίζονται επιλαχούσες και θα ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία.

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται σε σχέση με το μέγεθος τους, σύμφωνα με το Παράρτημα I του Κανονισμού 651/2014, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:
 i) Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 ii) Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 iii) Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί έως την 31.12.2023.
 iv) Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 v) Να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) (ή τον Ενεργειακό Έλεγχο εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.
Για κάθε αίτηση που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος στόχος είναι η μείωση των εκτιμωμένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (και συγκεκριμένα μέσω μείωσης των εκτιμώμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)) τουλάχιστον κατά 30%. Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω στόχος είναι υποχρεωτικός και κατ’ επέκταση οι αιτήσεις που δεν τον πληρούν απορρίπτονται από τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης αιτήματος ενίσχυσης. Η τεκμηρίωση της επίτευξης του στόχου της μείωσης των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 30% θα προκύπτει από τη σύγκριση του 1ου ΠΕΑ, που καταχωρείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος πριν την έναρξη της επένδυσης, και του 2ου ΠΕΑ, που καταχωρείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά την υλοποίηση της επένδυσης, για την εγκατάσταση που έχει δηλωθεί στην αίτηση. Στην περίπτωση όπου υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας «Λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας» τότε η τεκμηρίωση της επίτευξης του στόχου επιτυγχάνεται μόνο με ενεργειακό έλεγχο.
 vi) Να δηλώνουν υπεύθυνα ότι στη διεύθυνση της Επιχείρησης μπορεί να τοποθετηθεί ο προτεινόμενος εξοπλισμός, και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.) ή το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,
 vii) Να κατατίθεται συναίνεση του ιδιοκτήτη (Υπεύθυνη Δήλωσή του πριν την «οριστικά υποβληθείσα» αίτηση),
 viii) Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.

Επιλέξιμες δαπάνες – Επιλέξιμος εξοπλισμός

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά στην επιδότηση:

  1. Δαπανών Εξοπλισμού:

    a. της δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας,

    b. της δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης,

    c. της δαπάνης αγοράς έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου),

    d. των δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

  2. Δαπανών Υπηρεσιών:

    a. της δαπάνης εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του Νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κλπ.)),

    b. της δαπάνης για την έκδοση δύο (2) Ενεργειακών Πιστοποιητικών, (Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)) για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση. Επισημαίνεται ότι τα υποβληθέντα 2 ΠΕΑ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η νομοθεσία για το Ασυμβίβαστο των ενεργειακών επιθεωρήσεων,

    c. της δαπάνης για την υλοποίηση Ενεργειακού Ελέγχου (πριν την έναρξη της επένδυσης και ακολούθως αυτής, αντίστοιχα της διαδικασίας για τα ΠΕΑ), η οποία είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (στην περίπτωση αυτή δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη ΠΕΑ). Επισημαίνεται ότι οι 2 Ενεργειακοί έλεγχοι θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς Ενεργειακούς Ελεγκτές.

Συνολικός Προϋπολογισμός Εξοπλισμού

  1. Σύστημα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, όπου μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0,00 % ως 100,00 % του συνολικού προϋπολογισμού.

  2. Ηλιοθερμικό Σύστημα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας όπου αθροιστικά μπορεί να κυμαίνεται από 0,00 % ως 100,00 % της δαπάνης της ανωτέρω κατηγορίας δαπάνης 1.

  3. Σύστημα ηλιακής θέρμανσης, όπου αθροιστικά μπορεί κυμαίνεται από 0,00 % ως 100,00 % του συνολικού προϋπολογισμού.

  4. Έξυπνοι μετρητές (προαιρετική υποστηρικτική της κατηγορίας 1), όπου αθροιστικά μπορούν να κυμαίνονται από 0,00% ως 20,00% του συνολικού προϋπολογισμού.

  5. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, όπου αθροιστικά μπορούν κυμαίνονται από 0,00 % ως 20,00 % του συνολικού προϋπολογισμού (απαιτεί και την υλοποίηση ενεργειακού Ελέγχου).

Συνολικός Προϋπολογισμός Υπηρεσιών

  1. Συμπληρωματικές εργασίες για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, όπου αθροιστικά μπορούν να κυμαίνονται από 0,00 % ως 25,00 % του συνολικού προϋπολογισμού.

  2. Έκδοση δύο (2) Ενεργειακών Πιστοποιητικών, (Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)). Μπορούν να κυμαίνονται έως 400 € ανά ΠΕΑ στο πλαίσιο των δαπανών Υπηρεσιών (στην περίπτωση αυτή δεν γίνονται επιλέξιμες οι υπηρεσίες διενέργειας ενεργειακών ελέγχων).

  3. Διενέργεια δύο (2) Ενεργειακών Ελέγχων. Μπορούν να κυμαίνονται έως 500 € ανά ενεργειακό έλεγχο στο πλαίσιο των δαπανών Υπηρεσιών (στην περίπτωση αυτή δεν γίνονται επιλέξιμες οι υπηρεσίες διενέργειας ενεργειακών ελέγχων).

Ο ακόλουθος πίνακας, εξειδικεύει τα ανωτέρω και παρέχει τα σχετικά επιλέξιμα όρια των δαπανών.

Πίνακας Επιλέξιμων Δαπανών

A/A

KATHГOPIA

ΔAПANHΣ

ΔAПANH

ANAΛYΣH EПIΛEΞIMΩN ΔAПANΩN ΔPAΣHΣ

OPIA ΔAПANΩN

 

 

Εξοπλισμός

 

 

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται  από 0% ως

100% του συνολικού προϋπολογισμού

1

Εξοπλισμός

Σύστημα θέρμανσης µε χρήση αντλιών

θερμότητας

Εξοπλισμός αντλίας θερμότητας µε τα παρελκόμενα

αυτής

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται  από 0% ως

100% του συνολικού προϋπολογισμού

 

1A

 

Εξοπλισμός

Ηλιοθερμικό Σύστημα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και

µέσω αποθήκευσης θερμότητας

Υποστηρικτικό ηλιοθερμικό σύστημα αύξησης απόδοσης

(π.χ. δοχείο αδράνειας – αποθήκευσης θερμότητας)

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως

100% της δαπάνης της ανωτέρω κατηγορίας δαπάνης 1

1B

Εξοπλισμός

Σύστημα ηλιακής θέρμανσης

Εξοπλισμός ηλιακής θέρμανσης (Θερμοσίφωνας k.λπ.)

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως

100% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

Εξοπλισμός

Έξυπνοι µμετρητές

(Προαιρετική υποστηρικτική της κατηγορίας 1)

Έξυπνες συσκευές µμέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως

20% του συνολικού προϋπολογισμού

 

Λοιπές Παρεμβάσεις

Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας οι οποίες συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ.

βελτίωση – αντικατάσταση λοιπού εξοπλισμού)

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως

20% του συνολικού προϋπολογισμού (απαιτεί και την υλοποίηση ενεργειακού Ελέγχου)

 

Υπηρεσίες

 

 

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως

25% του συνολικού προϋπολογισμού

 

2

 

Υπηρεσίες

 

Συμπληρωματικές εργασίες για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού

Κόστος µμεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του Νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος

µμετρητής k.λπ.)

 

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως

25% του συνολικού προϋπολογισμού

 

3

 

Υπηρεσίες

Έκδοση δύο (2) Ενεργειακών Πιστοποιητικών, (Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ПEA))

 

Το κόστος αφορά στις υπηρεσίες έκδοσης δύο (2)

Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ПEA)

Μπορούν να κυμαίνονται έως 400 € ανά ПEA στο πλαίσιο των δαπανών Υπηρεσιών (στην περίπτωση αυτή δεν γίνονται επιλέξιμες οι υπηρεσίες διενέργειας

ενεργειακών ελέγχων)

 

4

 

Υπηρεσίες

 

Διενέργεια δυο (2) Ενεργειακών Ελέγχων

 

Το κόστος αφορά στις υπηρεσίες δύο (2) Ενεργειακών Ελέγχων

Μπορούν να κυμαίνονται έως 500 € ανά ενεργειακό έλεγχο στο πλαίσιο των δαπανών Υπηρεσιών (στην περίπτωση αυτή δεν γίνονται επιλέξιμες οι υπηρεσίες

διενέργειας ПEA)

Ύψος ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιδοτούνται όλες οι επιχειρήσεις, μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η επιδότηση βασίζεται στην ένταση της ενίσχυσης και το μέγιστο π/υ επιλέξιμων δαπανών ανά μέγεθος επιχείρησης ως ακολούθως με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis:

Για Μικρές Επιχειρήσεις:

  1. Μέγιστη ενίσχυση (άνευ ΦΠΑ) 10.000,00 €.

  2. Μέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ): 20.000,00 €.

  3. Ένταση ενίσχυσης 50,00 %.

Για Μεσαίες ή Μεγάλες Επιχειρήσεις:

  1. Μέγιστη ενίσχυση (άνευ ΦΠΑ) 10.000,00 €.

  2. Μέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ): 25.000,00 €.

  3. Ένταση ενίσχυσης 40,00 %.

Επισημαίνεται ότι:

  1. Το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση, όπως αποτυπώνεται ανωτέρω.

  2. Οι επί μέρους δαπάνες για τις υπηρεσίες έκδοσης του κάθε ΠΕΑ ανέρχονται κατά μέγιστο στο ποσό των 400,00 €.

  3. Οι δαπάνες που αφορούν σε υπηρεσίες ανέρχονται κατά μέγιστο στο 25,00 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

  4. Απαιτείται να προσκομιστεί το 1ο ΠΕΑ πριν την έναρξη της υλοποίησης και το 2ο ΠΕΑ αμέσως μετά την υλοποίηση (ή οι αντίστοιχοι ενεργειακοί έλεγχοι εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών), ώστε να τεκμηριώνεται η επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 τουλάχιστον κατά 30,00 % και να καταβληθεί η ενίσχυση.

  5. Για την ίδια εγκατάσταση στην οποία αναφέρεται το ΠΕΑ (ή ο ενεργειακός έλεγχος), δεν λαμβάνει χώρα άλλη χρηματοδότηση εξοικονόμησης ενέργειας για πρόγραμμα που αφορά στη Δράση 16874 «Εξοικονομώ επιχειρώντας».

  6. Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

Ο χρήστης για να ολοκληρώσει την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώσει στην πλατφόρμα τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Τα βασικά στοιχεία επιχείρησης.

  2. Τα στοιχεία των επιχειρήσεων με τις οποίες συνιστά ενιαία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρ. 2 παρ.2 του Κανονισμού ΕΕ 2023/2831.

  3. Το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει αυτός και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία με αυτόν επιχείρηση κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.

  4. Τα στοιχεία ταυτότητας εκπροσώπων.

  5. Τα στοιχεία εταιρικής σύνθεσης.

  6. Τα στοιχεία του τόπου εκτέλεσης υλοποίησης των δαπανών.

  7. Τις επιλέξιμες δαπάνες που εκτιμά ότι θα υλοποιήσει.

  8. Τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Ο χρήστης υποβάλει τα παραπάνω στοιχεία μέσω συμπλήρωσης των αντίστοιχων φορμών ή/και προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης συμμετοχής διενεργείται αυτόματα από την πλατφόρμα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (Sorefsis.gr), έλεγχος σώρευσης έτσι ώστε εντοπιστούν τυχόν κρατικές ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση.

Στο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

  • Όλη η Ελλάδα
  • Από την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Συνοδευτικά έγγραφα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

    X espa banners square
    CALL ME BACK