Δάνεια Τραπεζών για το Ταμείο Ανάκαμψης

Επισκόπηση

Προγράμματος

Ταμείο Ανάκαμψης

 • Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελεί τον κύριο βραχίονα του Next Generation EU (NGEU), ο οποίος σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά ταμεία, αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη διοχέτευσης πόρων για τη στήριξη των οικονομιών της Ένωσης.
 • Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να καλύψει το σημαντικό κενό σε επενδύσεις, εθνικό προϊόν και απασχόληση, κενό ενδημικό των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία που επιδεινώθηκε σημαντικά λόγω της πανδημίας του COVID-19.
 • Τα δάνεια θα δοθούν μέσω του Τραπεζικού Συστήματος και Η εκταμίευση των διαθέσιμων κεφαλαίων του ΤΑΑ για την υλοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο του 2026
 • Οι τράπεζες συμμετέχουν στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με στόχο την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων δίνοντας έμφαση στην πράσινη μετάβαση & τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και στη δημιουργία νεών θέσεων απασχόλησης. Έτσι οι τράπεζες που συμμετέχουν στα δάνεια του Ταμείου ανακοίνωσαν τις προκηρύξεις τους για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Βασικοί Πυλώνες ΤΑΑ

Τα δάνεια του ΤΑΑ προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που εμπίπτουν στους ακόλουθους πέντε θεματικούς άξονες-πυλώνες του ΕΣΑΑ: α) Πράσινη μετάβαση, β) Ψηφιακός μετασχηματισμός,  γ) Καινοτομία – Έρευνα & Ανάπτυξη, δ) Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και ε) Εξωστρέφεια

Εικόνα1
Εικόνα2

Επιλέξιμα Έργα ανά Πυλώνα

Εικόνα3

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

 Οι επιλέξιμες επενδύσεις πρέπει να διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία (net present value), επιβεβαιώνοντας ότι η απόφαση για χρηματοδότηση βασίζεται σε ασφαλή οικονομικά κριτήρια

 Πάγια (ενσώματα –άυλα)

 • Γήπεδα (έως 30% των επιλέξιμων δαπανών του ΕΣ)
 • Κτήρια αγορά / κατασκευή / χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 • Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή / χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 • Οχήματα αγορά / χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 • Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές)

  Λειτουργικά έξοδα

 • Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 • Υπηρεσίες τρίτων
 • Αναλώσιμα
 • Λοιπά λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κλπ.)
 • Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (marketing).

 Κόστος Κεφαλαίων

 Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κλπ.)

Χρηματοδοτικό Σχήμα Επενδύσεων

 • Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) θα χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συγχρηματοδοτούνται με τραπεζικό δανεισμό που θα ανέρχεται έως το 50%. Σημειώνεται ότι κατ’ ελάχιστον, η ίδια συμμετοχή των επενδυτών καθορίζεται σε 20% του επενδυτικού σχεδίου.
 • Τα Δάνεια που θα διατεθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δύνανται να έχουν οποιαδήποτε μορφή. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης Κοινών, Ομολογιακών ή/και Κοινοπρακτικών δανείων.
 • Κοινοί όροι στα χαρακτηριστικά των δανείων ΤΑΑ και Τράπεζας, πλην της τιμολόγησης
 • Επιτόκιο δανείου ΤΑΑ -> 0,35%, εφόσον πληρούνται οι κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων.
 • Διάρκεια δανείου -> 3 έως 12 έτη και Περίοδος χάριτος έως τρία έτη. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις μακρύτερης κατασκευαστικής περιόδου, δύναται να επεκτείνεται έως τα πέντε έτη.
 • Η διαδικασία Αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των ΕΣ θα διενεργηθεί : Α) Από το τραπεζικό ίδρυμα το οποίο αξιολογεί τη δυνατότητα δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με τραπεζικούς όρους. Β) Από Πιστοποιημένο Ανεξάρτητο Ελεγκτή (“ΠΑΕ”) που αξιολογεί την επιλεξιμότητα των επενδύσεων ως προς τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (“ΕΣΑΑ”) και ελέγχει τη συμμόρφωση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Καθορισμός Ύψους Δανείου

Εικόνα5

Καθορισμός Ύψους Δανείου

 • Βήμα 1ο Προετοιμασία και συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών & υποστηρικτικού υλικού από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.
 • Βήμα 2ο Αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου από την Τράπεζα, όπου ελέγχονται: 1) Η πληρότητα του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου. 2) Η επιλεξιμότητα της επιχείρησης για δανειοδότηση από το ΤΑΑ  3) Η κατά’ αρχήν επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις αποκλειόμενες δραστηριότητες  4) Η κατά’ αρχήν επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες  5) Οι επιλέξιμες επενδύσεις διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία («net present value»)
  Η τελική απόφαση για χρηματοδότηση γίνεται, βάσει της εσωτερικής πιστοδοτικής διαδικασίας και πολιτικής της Τράπεζας.
 • Βήμα 3ο   Η Τράπεζα παραδίδει στον Ανεξάρτητο Αξιολογητή τόσο τον φάκελο της αίτησης δανειοδότησης της επιχείρησης καθώς και τη συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει το πόρισμα της προ-αξιολόγησής του. Στη συνέχεια ο Ανεξάρτητος Αξιολογητής προβαίνει σε ενδελεχή έλεγχο επιλεξιμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου και υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης του στην Τράπεζα.
 • Βήμα 4ο  Η Τράπεζα επιβεβαιώνει ή αναθεωρεί την αρχική της έγκριση, σύμφωνα με την έκθεση του Ανεξάρτητου Αξιολογητή και :
 • είτε προχωράει στην υλοποίηση της αρχικής της προέγκρισης είτε ζητά από την επιχείρηση πρόσθετα δικαιολογητικά ή/και διευκρινήσεις και για τυχόν τροποποιήσεις του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία αξιολόγησης εκ νέου.
 • Βήμα 5ο  Τελική Έγκριση από την Τράπεζα και έναρξη χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Ελλάδα
 • Αναμένεται

Συνοδευτικά έγγραφα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

  X espa banners square
  CALL ME BACK